Za dar svaté misie

Božské Srdce Páně, - Chceš uděliti naší farnosti velikou milost svaté misie. - Děkujeme Ti z hloubi srdce - a prosíme Tě co nejvroucněji: - Uděl nám k tomuto dílu - hojnost své milosti.

Dej misionářům sílu Ducha Svatého, - aby hlásali slovo Tvé bez bázně - a smiřovali nás s milosrdným Bohem. - Pohni srdcem hříšníků, - probuď ze spánku vlažné, osvěť zaslepené, - dodej důvěry zoufalým, - rozohni k větší horlivosti spravedlivé. - Dej nám všem srdce učenlivé a ochotné, - abychom  Tvému  svatému  slovu  porozuměli, - věrně je zachovali a skutkem naplnili. - Zvláště prosíme, - uděl nám milost dobré a svaté zpovědi, - abychom se upřímnou lítostí k Tobě obrátili, - od hříchů očištění Tobě sloužili, Tebe celým srdcem milovali, - a tak v Tobě byli na věky blaženi. - Sladké Srdce Ježíšovo, - smiluje se  nad námi - a nas našimi bratřími a sestrami. - Amen.

Imprimatur. Brunae, die 19. Augusti 1953. DR. Josef Kratochvíl, Vicarius capitularis.

Kontakt

Bratrstvo Živého růžence Brno formosus@seznam.cz