Archanděl Michael

 

Michael- Kdo je jako Bůh?

Svátek 29. září.

Se světem ostatním stvořil Bůh též pouhé duchy: říkáme jim andělé. Všichni andělé byli zprvu svatí a blažení. Avšak měli se osvědčiti v dobrém a takto si zasloužiti všecky ty vzácné milosti, jimiž Bůh je obdařil. Museli se rozhodnouti pro Boha nebo proti Bohu. 

Jaká byla zkouška andělů nevíme. Někteří svatí Otcové se domnívají, že Bůh zjevil andělům tajemství, jak Syn Boží přijme na sebe přirozenost lidskou. Když prý toto tajemství bylo andělům zjeveno, povstala jedna část proti Synu Božímu a nechtěla se mu klaněti. Tito vzpurní andělé pokládali přirozenost lidskou za příliž nepatrnou, aby se s ní Bůh spojil a ji takto nad samé anděly povýšil, a z té příčiny vzbouřili se proti Bohu. I nastal boj v nebi. Byl to ovšem boj čistě duševní, neboť andělé jsou duchové.

Svatý Jan líčí tento boj takto: "I nastal boj veliký v nebi. Michael a andělé jeho bojovali s drakem. A bojoval drak i andělé jeho, ale nepřemohli ani se nenalezlo již místo jejich na nebi. I byl svržen drak ten veliký, had starý, jenž slove ďábel a satan, jenž svádí celý okrsek zemský: byl svržen na zemi a andělé jeho byli svrženi s ním. A uslyšel jsem hlas veliký na nebi, an praví: "Nyní stala se spása a síla a království Boha našeho i moc Pomazaného jeho, neboť byl svržen žalobník bratří našich, jenž žaloval na ně před Bohem naším dnem i nocí, a oni zvítězili nad ním pro krev Beránkovu." (Zjev. 12, 7-11.)

Sv. Petr píše: " Bůh hřešícím andělům neodpustil, nýbrž svrhnuv je do pekla, vydal k mučení vazbám temnosti, aby byli chováni k soudu." (2. Petr. 2. 4.) A sv. Juda: "Anděly, kteří neuchovali svého knížectví, nýbrž opustili své obydlí, k soudu velikého dne uchoval věčnými vazbami pod temností." (Jud. 6.)

Ve sborech andělů svatých vyniká archanděl Michael jakožto vítězný bojovník pro Boha a království jeho. Jméno jeho značící: "Kdo jako Bůh" jest mu i posvátným heslem. Bůh propůjčuje mu moc na potírání nepřátel svých. Proto je též sv. Michael zvláštním ochráncem Církve katolické.

Imprimatur: Český Těšín, die 22. Februari 1947, Dr. Franciscus Onderek, Ordinarius. Nr 461/47 - Naše světla

Kontakt

Bratrstvo Živého růžence Brno formosus@seznam.cz