Litanie k utrpení Páně

Pro soukromou pobožnost
Pane, smiluj se nad námi. - Kriste, smiluj se nad námi. Pane, smiluj se nad námi.
Kriste, uslyš nás. - Kriste, vyslyš nás.
Otče s nebes, Bože, - smiluj se nad námi.
Synu, Vykupiteli světa, Bože, - smiluj se nad námi.
Duše Svatý, Bože, - smiluj se nad námi.
Svatá Trojice, jeden Bože,  - smiluj se nad námi.
Ježíši, jenž jsi nás mírou nejvyšší miloval,  - smiluj se nad námi.
Ježíši smutný až k smrti,  - smiluj se nad námi.
Ježíši krvavým potem zalitý,  - smiluj se nad námi.
Ježíši vlastním učedníkem zrazený,  - smiluj se nad námi.
Ježíši, jako zločinec zajatý a svázaný,  - smiluj se nad námi.
Ježíši křivě obžalovaný a odsouzený,  - smiluj se nad námi.
Ježíši posmívaný a bitý,  - smiluj se nad námi.
Ježíši, méně než lotr ctěný,  - smiluj se nad námi.
Ježíši důtkami rozdrásaný,  - smiluj se nad námi.
Ježíši trním korunovaný,  - smiluj se nad námi.
Ježíši k smrti odsouzený,  - smiluj se nad námi.
Ježíši, beránku k zabití vedený,  - smiluj se nad námi.
Ježíši hřeby na kříž přibitý,  - smiluj se nad námi.
Ježíši na kříži posmívaný a tupený,  - smiluj se nad námi.
Ježíši žlučí a octem napájený,  - smiluj se nad námi.
Ježíši hlavu v smrti naklánějící,  - smiluj se nad námi.
Ježíši kopím probodený,  - smiluj se nad námi.
Ježíši, smíření naše,  - smiluj se nad námi.
Milostiv nám buď, - odpusť nám, Ježíši.
Milostiv nám buď, - vyslyš nás, Ježíši.
Od všelikého hříchu - vysvoboď nás, Ježíši.
Od hněvu, nenávisti a všeliké zlé vůle  - vysvoboď nás, Ježíši.
Od všeliké pýchy  - vysvoboď nás, Ježíši.
Od marné žádosti očí i těla  - vysvoboď nás, Ježíši.
Od nekajícího srdce  - vysvoboď nás, Ježíši.
Od náhlé a nenadálé smrti  - vysvoboď nás, Ježíši.
Od věčného zavržení  - vysvoboď nás, Ježíši.
Skrze svůj svatý pot  - vysvoboď nás, Ježíši.
Skrze své bolestné bičování  - vysvoboď nás, Ježíši.
Skrze své potupné trním korunování  - vysvoboď nás, Ježíši.
Skrze svůj těžký kříž  - vysvoboď nás, Ježíši.
Skrze své hrozné ukřižování  - vysvoboď nás, Ježíši.
Skrze své svaté rány  - vysvoboď nás, Ježíši.
Skrze svou přehořkou smrt  - vysvoboď nás, Ježíši.
V den soudný  - vysvoboď nás, Ježíši.
My hříšníci - prosíme Tě, uslyš nás.
Abychom se sami nad sebou slitovali a sami nad sebou plakali, prosíme Tě, uslyš nás.
Abys nám skrze své přehořké utrpení a svou smrt hříchy odpustiti ráčil, prosíme Tě, uslyš nás.
Abychom skrze sílu Tvého kříže tělo, svět a ďábla přemáhali, prosíme Tě, uslyš nás.
Abychom hříchu odumřeli a ve svatosti a spravedlnosti povždy kráčeli, prosíme Tě, uslyš nás.
Abychom denně na sebe brali svůj kříž a Tebe následovali, prosíme Tě, uslyš nás.
Abys nás ve všech bolestech a protivenstvích skrze svůj svatý kříž těšiti a chrániti ráčil, prosíme Tě, uslyš nás.
Abys nás skrze svou smrt v hodině naší smrti síliti ráčil, prosíme Tě, uslyš nás.
Abys nás skrze svůj kříž do své slávy uvésti ráčil, prosíme Tě, uslyš nás.
Synu Boží, za nás ukřižovaný a zemřelý, prosíme Tě, uslyš nás.
Beránku Boží, jenž snímáš hříchy světa, - odpusť nám, Ježíši.

Beránku Boží, jenž snímáš hříchy světa, - vyslyš nás, Ježíši.

Beránku Boží, jenž snímáš hříchy světa, - smiluj se nad námi, Ježíši.

Ježíši, uslyš nás, - Ježíši, vyslyš nás.

Pane, smiluj se nad námi. - Kriste, smiluj se nad námi. Pane, smiluj se nad námi.

K. Klaníme se Tobě, Pane Ježíši Kriste, a dobrořečíme Tobě.

V. Neboť skrze svůj svatý kříž svět jsi vykoupil.

Modleme se. Pane Ježíši Kriste, Tys vyšel z lůna svého nebeského Otce a na dřevě kříže jsi prolil svou předrahou krev na odpuštění našich hříchů. Prosíme Tě pokorně, obmyj nás ve své svaté krvi a příjmi nás v den soudu do věčných radostí: jenž žiješ a kraluješ na věky věků. - Amen.

Imprimatur. Brunae, die 19. Augusti 1953. DR. Josef Kratochvíl, Vicarius capitularis.

Kontakt

Bratrstvo Živého růžence Brno formosus@seznam.cz