Modlitba sv. Bernarda.

Pozvedáme oči své k tobě, Královno světa! Máme se objeviti před svým Soudcem, a spáchali jsme tolik hříchů. Kdo jej usmíří? Nikdo to nedovede lépe než ty, ó svatá Paní, jež jsi jej tolik milovala a tak něžně byla od něho milována. Matko milosrdenství, otevři srdce své a příjmi naše povzdechy a naše prosby. Utíkáme se pod tvou ochranu. Usmiř hněv Syna svého a vrať nám jeho milost. Ty se nehrozíš ani nejodpornějšího hříšníka. Nepohrdáš jím, jestli k tobě lká a zkroušeně žádá o tvou přímluvu. Svou milosrdnou rukou zachraňuješ ho před zoufalstvím, oživuješ v něm naději, posiluješ ho a nespouštíš ho s očí, dokud ho neusmíříš s jeho soudcem.

Tys jediná žena, v níž Spasitel nalezl odpočinutí a v níž složil všechny svoje nesmírné poklady. Proto ctí celý svět, ó svatá moje Paní, tvoje čisté lůno jako chrám Boží, v němž se začalo spasení světa. V něm nastalo usmíření Boha s lidstvem. Tys zahrada zavřená, vznešená Matko Boží, do níž nesáhla hříšná ruka, aby jí oloupila o její květy. Tys krásná zahrada, do níž zasázel Bůh všechny květiny, zdobící Církev, zvláště fialku pokory, lilii čistoty a růži lásky. Ke komu tě máme přirovnati, ó Matko milosti a krásy? Tys Boží ráj. Z tebe vytryskl pramen vody živé, zvlažující celou zemi. Ó kolik dobrodiní jsi prokázala světu tím, žes byla hodnou státi se tak spasitelným průplavem milosti.

O tobě jsou řečena slova: "Kdo je ta, která se bere jak zora, krásná jako měsíc, jasná jako slunce?" (Velep. 6,9) Tys tedy přišla na svět, Maria, jako zářící zora, světlem své svatosti předešla si východ slunce spravedlnosti. Den, kdy jsi přišla na svět, smíme právem nazvati dnem spásy a dnem milosti. Jsi krásná jako měsíc, neboť jako není jiné oběžnice podobnější slunci, tak není stvořené bytosti Bohu podobnější více, než jsi ty. Měsíc ozařuje noc světlem přijatým od slunce a ty osvěcuješ naše temnoty září svých ctností. Tys však krásnější než měsíc, ježto na tobě není ani skvrny ani stínu. Tys jasná jako Slunce, mám na mysli božské Slunce, jež stvořilo slunce na nebi. Toto Slunce - Ježíš - zářil nade všechny muže a tys zářila nade všechny ženy. Ó sladká, vznešená, nade vše lásky hodná Maria! Nelze vysloviti tvé jméno, abys nerozněcovala srdce svou láskou. Kdo tě miluje, nemůže na tebe pomysliti, aby nezahořel větší láskou k tobě. Ó svatá Paní, přispěj na pomoc slabosti naší! Kdo může lépe orodovati u našeho Pána Ježíše Krista než ty, jež dlíš v jeho nejsladší, nejdůvěrnější blízkosti? Mluv tedy, mluv Paní, neboť tvůj Syn čeká na tvé slovo a udělí ti vše, zač jej poprosíš!

 

Imprimatur Prague, 1983 František kardinál Tomášek

Kontakt

Bratrstvo Živého růžence Brno formosus@seznam.cz