Loretánská litanie

Kyrie, eleison. Kyrie, eleison. Christe, eleison. Christe, eleison. Kyrie, eleison. Kyrie, eleison. Christe, audi nos. Christe, audi nos. Christe, exaudi nos. Christe, exaudi nos. Pater de caelis, Deus, Miserere nobis. Fili, Redemptor mundi, Deus, Miserere nobis. Spiritus Sancte, Deus, Miserere nobis. Sancta Trinitas, unus Deus, Miserere nobis. Sancta Maria, Ora pro nobis. Sancta Dei Genetrix, Ora pro nobis. Sancta Virgo virginum, Ora pro nobis. Mater Christi, Ora pro nobis. (Mater Ecclesiae, Ora pro nobis.) Mater divinae gratiae, Ora pro nobis. Mater purissima, Ora pro nobis. Mater castissima, Ora pro nobis. Mater inviolata, Ora pro nobis. Mater intemerata, Ora pro nobis. Mater amabilis, Ora pro nobis. Mater admirabilis, Ora pro nobis. Mater boni consilii, Ora pro nobis. Mater Creatoris, Ora pro nobis. Mater Salvatoris, Ora pro nobis. Virgo prudentissima, Ora pro nobis. Virgo veneranda, Ora pro nobis. Virgo praedicanda, Ora pro nobis. Virgo potens, Ora pro nobis. Virgo clemens, Ora pro nobis. Virgo fidelis, Ora pro nobis. Speculum iustitiae, Ora pro nobis. Sedes sapientiae, Ora pro nobis. Causa nostrae laetitiae, Ora pro nobis. Vas spirituale, Ora pro nobis. Vas honorabile, Ora pro nobis. Vas insigne devotionis, Ora pro nobis. Rosa mystica, Ora pro nobis. Turris Davidica, Ora pro nobis.  Turris eburnea, Ora pro nobis. Domus aurea, Ora pro nobis. Foederis arca, Ora pro nobis. Ianua coeli, Ora pro nobis. Stella matutina, Ora pro nobis. Salus infirmorum, Ora pro nobis. Refugium peccatorum, Ora pro nobis. Consolatrix afflictorum, Ora pro nobis. Auxilium Christianorum, Ora pro nobis. Regina Angelorum, Ora pro nobis. Regina Patriarcharum, Ora pro nobis. Regina Prophetarum, Ora pro nobis. Regina Apostolorum, Ora pro nobis. Regina Martyrum, Ora pro nobis. Regina Confessorum, Ora pro nobis. Regina Virginum, Ora pro nobis. Regina Sanctorum omnium, Ora pro nobis. Regina sine labe originali concepta, Ora pro nobis. Regina in caelum assumpta, Ora pro nobis. Regina sacratissimi Rosarii, Ora pro nobis.  (Regina familiae, Ora pro nobis.) Regina pacis, Ora pro nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, parce nobis, Domine. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, exaudi nos, Domine. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
 
V. Ora pro nobis, sancta Dei Genitrix,
R. Ut digni efficiamur promissionibus Christi.
Orémus:
Concede nos famulos tuos, quaesumus, Domine Deus, perpetua mentis et corporis sanitate gaudere: et, gloriosa beatae Mariae semper Virginis intercessione, a praesenti liberari tristitia, et aeterna perfrui laetitia. Per Christum Dominum nostrum. Amen.
 
Ab Adventu usque ad Nativitatem Domini:
Oremus: 
Deus, qui de beatae Mariae Virginis utero verbum tuum, Angelo nuntiante, carnem suscipere voluisti: praesta supplicibus tuis: ut, qui vere eam Genetricem Dei credimus , ejus apud te intercessionibus adjuvemur. Per eumdem Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia secula seculorum. Amen.
 
A Nativitate Domini usque ad Purificationem B. M. V:
Orémus:
Deus, qui salutis æternæ beatæ Mariæ virginitate fecunda humano generi præmia præstitisti: tribue, quæsumus, ut ipsam pro nobis intercedere sentiamus, per quam meruimus, Auctorem vitæ suscipere Dominum nostrum Jesum Christum Filium tuum.  
 
Tempore Paschali:
Oremus. 
Deus, qui per resurrectionem Filii tui, Domini nostri Iesu Christi, mundum laetificare dignatus es: praesta, quaesumus; ut per eius Genetricem Virginem Mariam, perpetuae capiamus gaudia vitae. Per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. 
 
ČESKÁ MODLITBA:
Pane, smiluj se nad námi. Kriste, smiluj se nad námi. Pane, smiluj se nad námi. Kriste, uslyš nás. Kriste, vyslyš nás. Otče s nebes, Bože, smiluj se nad námi. Synu, Vykupiteli světa, Bože, smiluj se nad námi. Duchu Svatý, Bože, smiluj se nad námi. Svatá Trojice, jeden Bože, smiluj se nad námi. Svatá Boží Rodičko, oroduj za nás. Svatá Panno panen, oroduj za nás. Matko Kristova, oroduj za nás. (Matko Církve, oroduj za nás), Matko božské milosti, oroduj za nás. Matko nejčistější, oroduj za nás. Matko nejcudnější, oroduj za nás. Matko neporušená, oroduj za nás. Matko neposkvrněná, oroduj za nás. Matko přemilá, oroduj za nás. Matko obdivuhodná, oroduj za nás. Matko dobré rady, oroduj za nás. Matko stvořitele, oroduj za nás. Matko Spasitele, oroduj za nás. Panno nejmoudřejší, oroduj za nás. Panno ctihodná, oroduj za nás. Panno slavná, oroduj za nás. Panno mocná, oroduj za nás. Panno dobrotivá, oroduj za nás. Panno věrná, oroduj za nás. Zrcadlo spravedlnosti, oroduj za nás. Stolice moudrosti, oroduj za nás. Příčino naší radosti, oroduj za nás. Stánku duchovní, oroduj za nás. Stánku ctihodný, oroduj za nás.  Vznešený stánku zbožnosti, oroduj za nás. Růže tajemná, oroduj za nás. Věže Davidova, oroduj za nás. Věže z kosti slonové, oroduj za nás. Dome zlatý, oroduj za nás. Archo úmluvy, oroduj za nás. Bráno nebeská, oroduj za nás. Hvězdo jitřní, oroduj za nás. Uzdravení nemocných, oroduj za nás. Útočiště hříšníků, oroduj za nás. Potěšení zarmoucených, oroduj za nás. Pomocnice křesťanů, oroduj za nás. Královno Andělů, oroduj za nás. Královno Patriarchů, oroduj za nás. Královno Proroků, oroduj za nás. Královno Apoštolů, oroduj za nás. Královno mučedníků, oroduj za nás. Královno vyznavačů, oroduj za nás. Královno panen, oroduj za nás. Královno všech Svatých, oroduj za nás. Královno počatá bez poskvrny hříchu prvotního, oroduj za nás. Královno na nebe vzatá, oroduj za nás. Královno posvátného Růžence, oroduj za nás. (Královno rodin, oroduj za nás.), Královno míru, oroduj za nás.
Beránku Boží, jenž snímáš hříchy světa, odpusť nám, Pane. Beránku Boží, jenž snímáš hříchy světa, vyslyš nás, Pane. Beránku Boží, jenž snímáš hříchy světa, smiluj se nad mámi.  
 
Od Adventu do Narození Páně: 
K. Anděl Páně zvěstoval Marii. 
V. A ona počala z Ducha Svatého. 
Modleme se: 
Bože, jenž jsi chtěl, aby Tvůj Syn při andělském zvěstování vzal na sebe lidské tělo v lůně nejblahoslavenější Marie Panny, dej, pokorně prosíme, abychom na její přímluvu u Tebe pomoci dosáhli, kteří věříme, že vpravdě je Rodičkou Boží. Skrze téhož Krista, Pána našeho. Amen. 
 
Od narození Páně do hromnic: 
K. Po porodu, Panno, jsi zůstala neporušená. 
V. Rodičko Boží, přimlouvej se za nás. 
Modleme se: 
Bože, jenž jsi plodným panenství nejblahoslavenější Marie Panny poskytl lidskému pokolení dar věčné spásy, dej nám, prosíme, abychom pociťovali, že se za nás přimlouvá ta, skrze níž jsme zasloužili příjmouti původce života, Pána našeho Ježíše Krista, Syna Tvého. Amen.  
 
Od hromnic do velikonoc: 
K. Uznej mě za hodna chváliti Tebe, Panno přesvatá. 
V. Dej mi sílu proti Tvým nepřátelům. 
Modleme se: 
Uděl nám, milosrdný Bože, ochranu v naší křehkosti, abychom, slavíce památku svaté Boží Rodičky, na její přímluvu povstali ze svých nepravostí. Skrze téhož Krista, Pána našeho. Amen. 
 
V době velikonoční: 
K. Raduj se a plesej, Panno Maria, aleluja. 
V. Neboť Pán v pravdě z mrtvých vstal, aleuja. 
Modleme se: 
Bože, jenž jsi zmrtvíchvstáním svého Syna, Pána našeho Ježíše Krista, svět oblažiti ráčil, uděl, prosíme, abychom skrze jeho Rodičku, Pannu Marii, dosáhli radosti věčného života. Skrze téhož Krista, Pána našeho. Amen.  
 
Od nejsvětější Trojice do adventu: 
K. Oroduj za nás svatá Boží rodičko. 
V. Abychom se stali hodni zaslíbení Kristových. 
Modleme se: 
Všemohoucí věčný Bože, jenž jsi tělo a duši přeslavné Panny a Matky Marie spolupůsobením Ducha svatého tak připravil, aby zasloužila státi se důstojným příbytkem Tvého Syna: dej, abychom, z její památky se radujíce, její milostivou přímluvou byli vysvobozeni od zla přítomného i od smrti věčné. Skrze téhož Krista, Pána našeho. 
Amen.
 
Podle zvyku možno přidati: 
K. Oroduj za nás svatá Boží Rodičko. 
V. Abychom se stali hodni zaslíbení Kristových. 
Modleme se:
Milost svou, prosíme, Pane rač nám v mysl naši vlíti, abychom, andělským zvěstováním vtělení Krista, Syna Tvého, poznavše, skrze umučení a kříž jeho k slávě vzkříšení přivedeni byli. Skrze téhož Krista, Pána našeho. Amen. 
 
Imprimatur. Brunae, die 19. Augusti 1953. DR. Josef Kratochvíl, Vicarius capitularis.
 
Poznámka: 
Invokace v závorkách jsou sice uvedeny v latinských litaniích, ale protože byly tyto aklamace zařazeny do litanií až po vydání Cyrilometodějského kancionálu (ze kterého je opsán doslovný český překlad), tak zde tyto aklamace uvádím v závorce tak, jak je uvádí jednotný kancionál.

 

Kontakt

Bratrstvo Živého růžence Brno formosus@seznam.cz