Posvátný růženec

 TAJEMSTVÍ Jak se modlí svatý růženec?

Začínáme apoštolským vyznáním víry. Víra je základem náboženského života. "Spravedlivý z víry živ jest." Ony pravdy, které apoštolové vyznávali a za které oni a tisíce mučedníků obětovali život, ty pravdy smíme i my vyznávati, a tímto vyznáním se vžijeme do svaté víry, vkořeníme duši svou v ni a z ní zase čerpáme sílu a život. 

Pak se modlíme "Otčenáš", nejkrásnější to modlitbu obsahující všechno, čeho potřebujeme pro čas i pro věčnost. 

Andělským pozdravem vzdáváme čest Matce Boží. Kdo by nám mohl vytýkati, že ji pozdravujeme těmi slovy, kterými Pán Bůh sám ji pozdravil skrze svého anděla! A jako ozvěna se pojí k pozdravu nebeskému chvála sv. Alžběty. 

Vzbuzujeme tři božské ctnosti, jež pozdvihují naši duši života nadpřirozeného. Víra povznáší rozum a jej osvěcuje světlem nebeským, že poznává v něm pravdy života věčného. Naděje dává naší vůli pevný základ tím, že nám ukazuje lásku a všemohoucnost Boží. Láska spojuje naše srdce s tím, jenž řekl: "věčnou láskou miloval jsem tebe."

Dále následuje 5, 10 a nebo 15 desátků růžence. Každý desátek je sestaven z jednoho "Otčenáše", 10x "Zdrávas Maria", "Sláva Otci" a "Pane Ježíši". Jako materiál k rozjímání jednotlivých růžencových tajemství jsou zde, na stránkách bratrstva, připravena rozjímání. 

Po poslední modlitbě desátku se modlí "Zdrávas Královno" a modlitba k Bohu Otci - Modleme se: Bože, jehož jednorozený syn životem, smrtí a zmrtvýchvstáním svým odměnu života věčného nám získal, dej, prosíme, abychom tajemství ta ve svatém růženci blahoslavené Panny Marie si připomínali a následovali, co obsahují a dosáhli toho, co slibují. Skrze téhož Krista, Pána našeho Amen. 

Dále se mohou přidat modlitby, které jsou v daném místě či u učitého společenství  při růženci používány. Celý růženec se končí: Oroduj za nás svátá Boží Rodičko, abychom hodni učiněni byli zaslíbeních Kristových. S Božským Synem Máti, rač nám požehnání dáti.

 

 
 

 

Kontakt

Bratrstvo Živého růžence Brno formosus@seznam.cz