V nemoci

Nejvhodnější modlitbou pro nemocného je bolestný růženec, křížová cesta ( je k ní potřeba zvlášť posvěceného kříže), zbožné vzdechy lítosti a úplného odevzdání do vůle Boží.

Božský Spasiteli, mnoha nemocným jsi za svého pozemského života daroval zdraví a nemocným vůbec jsi prokazoval zvláštní lásku a dobrotu. Proto i já s důvěrou volám k Tobě: "Ježíši, Synu Davidův, smiluj se nade mnou." Daruj mi opět zdraví. Slibuji Ti svatě, že budu žíti věrně ke Tvé cti a ke své spáse. Uzná - li však Tvá nevyzpytatelná moudrost, že nemám býti zdráv, propůjč mi úplnou odevzdanost do Tvé nejsvětější vůle, abych všechna utrpení a těžkosti trpělivě snášel a Tobě se tak stále více podobal. Pane, buď vůle Tvá. Amen.

Imprimatur. Brunae, die 19. Augusti 1953. DR. Josef Kratochvíl, Vicarius capitularis.

Kontakt

Bratrstvo Živého růžence Brno formosus@seznam.cz