Smírný úkon na usmíření urážek Panny Marie

Přeslavná Panno, Matko Boží a Matko naše, Maria, pohlédni milostivě na nás, ubohé hříšníky, kteří, jsouce sklíčeni tolika zly, jež nás obkolopují v tomto životě, cítíme, jak se nám rozdírá srdce, když slyšíme hrozné nadávky a rouhání proti tobě, Panno neposkvrněná: jsme často nuceni je poslouchati. Ó jak urážejí tyto bezbožné hlasy nekonečnou velebnost Boha a jeho jednorozeného Syna, Ježíše Krista! Jak vzývají jeho hněv a jak nás naplňují strachem před hroznými následky jeho pomsty! Kdyby stačila oběť našeho života, abychom tím zabránili takovým nadávkám a rouháním, rádi bychom ji přinesli, poněvadž toužíme, ó nejsvětější Matko naše, tebe milovati a uctívati celým svým srdcem: neboť tak tomu chce Bůh. A právě proto, že tě milujeme, uděláme, co budeme moci, abys byla ode všech ctěna a milována. Ty pak, dobrotivá Matko naše, svrchovaná těšitelko zarmoucených, příjmi tento úkon smíru, který ti podáváme ve jménu svém i všech svých rodin a také za ty, kteří se ti bezbožně rouhají, ač nevědí, co mluví: vypros jim od Boha obrácení a tak ukážeš ještě zřejměji a slavněji svou dobrotu, svou moc a své velké milosrdenství. Kéž by i oni se spojili s námi a provolali tě požehnanou mezi všemi ženami, Pannou neposkvrněnou, přeblahoslavenou Matku Boží.

Třikrát Zdrávas, Maria atd.

(Odpustky 3 roky: č. 298)

Imprimatur Prague, die 18. 6. 1947 Prael. DR Theophilus Opatrný

Kontakt

Bratrstvo Živého růžence Brno formosus@seznam.cz