Modlitba křesťanských snoubenců

Pane, Otče nebeský, víme, že nás v manželství čeká velká odpovědnost. Máme býti novým článkem v řetězu našeho pokolení. Na nás bude záviset požehnání nebo prokletí příštích generací. Proto Tě vroucně prosíme, dej nám milost, abychom se svatě připravili na stav manželský. Osvěcuj a posiluj nás, abychom se cvičili v těch ctnostech, na nihž spočívá pravé manželské štěstí: v bázni boží, v sebeovládání, v ochotě k oběti a v čistotě srdce. Kéž jsme stále pamětlivi, že jsme dítkami Božími, a proto ať se pečlivě vyhýbáme každému nebezpečí a příležitosti ke hříchu: nechť nečiníme ani nežádáme nic, co by se Ti nelíbilo. Dej, ať k sobě lneme čistou láskou, abychom své panictví a paneství přinesli neporušené k oltáři a stali se hodnými Tvého požehnání. Skrze Krista, pána našeho. Amen.

Imprimatur. Brunae, die 19. Augusti 1953. DR. Josef Kratochvíl, Vicarius capitularis.

Kontakt

Bratrstvo Živého růžence Brno formosus@seznam.cz