Apoštolské vyznání víry


Latinský text:

Credo in Déum, Pátrem omnipoténtem, Creatórem caéli et térrae. Et in Iésum Chrístum, Fílium éius únicum, Dóminum nostrum; qui concéptus est de Spíritu Sáncto, nátus ex María Vírgine, pássus sub Póntio Piláto, crucifixus, mórtuus, et sepúltus; descéndit ad ínferos, tértia díe resurréxit a mórtuis; ascéndit ad caélos, sédet ad déxteram Déi, Pátris omnipoténtis, índe ventúrus est iudicáre vívos et mórtuos. Crédo in Spíritum Sánctum, sánctam Ecclésiam cathólicam, sanctórum communiónem, remissiónem peccatórum, cárnis resurrectiónem et vítam aetérnam. Amen. 

Tradiční text - který používá Mariánské bratrstvo při veřejné modlitbě růžence.

Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země. I v Ježíše Krista, Syna jeho Jediného, Pána našeho; jenž se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Pontským Pilátem, ukřižován umřel i pohřben jest; sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých; vstoupil na nebesa, sedí na pravici Boha, Otce všemohoucího; odtud přijde soudit živých i mrtvých. Věřím v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, svatých obcování, hříchů odpuštění, těla vzkříšení a život věčný. Amen.

Imprimatur. Brunae, die 19. Augusti 1953. DR. Josef Kratochvíl, Vicarius capitularis.

Nový překlad používaný v církvi při novém mešním ritu:

Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země. I v Ježíše Krista, Syna jeho Jediného, Pána našeho; jenž se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponciem Pilátem, ukřižován umřel i pohřben jest; sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých; vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího; odtud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný. Amen.

Imprimatur Prague, 1983 František kardinál Tomášek

Kontakt

Bratrstvo Živého růžence Brno formosus@seznam.cz