Svatý Hyacint

Mladý kanovník krakovský v Římě poznal sv. Dominika, přijal od něho řeholní roucho a řeholi a již na zpáteční cestě se svým bratrem Česlavem zakládal kláštery, mezi nimi též v Olomouci. Byl pravým synem sv. Dominika, pln jeho horlivosti. Obrodil život náboženský v celé Polsce: kázal a zakládal kostely na Ukrajině. Zobrazuje se s monstrancí v jedné ruce a se soškou P. Marie v druhé, což jednak připomíná, jak za vpádu tatarského zachránil z ohroženého chrámu Velebnou Svátost  a sochu Matky Boží, jednak to naznačuje jeho úctu k Velebné Svátosti a k Panně Marii - tajemství jeho úspěchů. Zemřel 15. srpna 1257 v Krakově a tamtéž v chrámě Nejsv. Trojice uložen.

(Svátek 17 srpna)

Imprimatur: Prague, die 8 februarii 1944 Prael. Dr Theophilus Opatrný vicarius capitularis N1661

Svatý Hyacint

Kontakt

Bratrstvo Živého růžence Brno formosus@seznam.cz