O dobrou volbu před sňatkem

Bože, Otče nebeský, domnívám se, že podle Tvé svaté vůle jsem povolán ke stavu manželskému, jejž Ty sám jsi ustanovil podle svých nejmoudřejších úmyslů a povýšil na svátost. Prosím Tě proto vroucně, osvěť mě, abych dobře volil. Ať nehledím na bohatství, krásu a jiné vnější přednosti, nýbrž na tělesné a duševní zdraví a především na jednotu víry, zbožnost a ušlechtilé srdce, které jsou nejdůležitější  podmínkou šťastného manželství. Ať nevstupuji v manželství pro rozkoš a své pohodlí, nýbrž z touhy jiné učinit šťastnými. Pane, požehnej nám, které jsi sobě navzájem určil, a veď nás po svých cestách. Amen.

Imprimatur. Brunae, die 19. Augusti 1953. DR. Josef Kratochvíl, Vicarius capitularis.

Kontakt

Bratrstvo Živého růžence Brno formosus@seznam.cz