Svatý Jan Křtitel

Narození Jana Křtitele 24. června
Stětí Jana Křtitele 29. Srpna

"Moje myšlenky nejsou myšlenky vaše"

Jako jsou můry v noc, tak přicházejí v dobách zlých na duši  myšlenky proti Bohu. "Bože, proč to dopouštíš, že nepravost vítězí? Proč netrestáš zlo? Proč necháváš trpěti, ano zahynouti nevinné?"

Odpověď na takové myšlenky nám dává pohled na život sv. Jana Křtitele. Předchůdce Páně byl pln lásky k Bohu. Z lásky k Bohu šel na poušť, tam žil životem oběti. Aby pro Boha získal duše, opustil poušť a šel k Jordánu a hlásal pokání. Nebál se nadutých fariseů ani saduceů. "Pokolení zmijí, kdo ukázal vám, abyste utekli budoucímu hněvu? Již přiložena jest sekera ke kořeni stromu. Každý strom, který nenese ovoce dobrého, bude vyťat a na oheň uvržen."

Moc jeho kázání byla tak veliká, že se posluchači dávali křtíti v řece Jordáně vyznávajíce své hříchy. Také Kristus přišel, než začal konati svůj učitelský úřad, na místo k Jordánu, kde Jan křtil, aby byl od něho pokřtěn. Jan pokřtil Ježíše Krista a spatřil nad hlavou jeho nebesa otevřená a Ducha svatého sestupujícího ve způsobě holubice. Bůh Otec vydal hlas: " Tento jest Syn můj milý, v němž se mi zalíbilo." (Mat. 3, 17.)

Veřejná činnost Janova netrvala pak už dlouho. V Galileji vládl tenkrát Herodes Antipatias, Muž oddaný vášním, jenž vstoupil v hříšný svazek s Herodiadou, manželkou bratra svého Filipa, Tehdy ještě žijícího. Jan Křtitel,  neznající bázně, vytýkal mu tento hřích. Proto byl uvězněn ve tvrzi Machajrské u Mrtvého moře. 

Herodes měl v úctě světce, protože od něho slyšel pravdu. Avšak jeho nepravá manželka zahořela nenávistí proti Janovi a neměl pokoje, dokud nebyl uvržen do žaláře.

Co bychom si myslili, kdyby se nám něco takového přihodilo? Snad: "Bože, proč jsi to dopustil? Hle já jsem chtěl pracovat pro tvou slávu a pro spásu duší. - A nyní jsem zde v žaláři odsouzen k nečinosti: Proč necháš zvítěziti zlo?"

Jan zůstal pevný ve víře, ne tak jeho učedníci: ti už kolísali. Proto je poslal Jan ke Kristu s otázkou: "Ty jsi ten, který přijíti má, čili jiného čekáme?" Když Ježíš jim dal svědectví, že je očekávaný Mesiáš, obrátil se k zástupům a tázal se jich: "Co jste vyšli na poušť vidět? Třtinu větrem se klátící?... Zajisté pravím vám, on je více než prorok!" (Mat. 11)

A jaký byl konec Jana Křtitele? Herodes učinil v den svých narozenin hostinu. Když však vešla dcera Herodiadina a tančila, zalíbila se Herodovi i těm, kteří s ním stolovali. Král řekl dívce: " Požádej mě, zač chceš, a dám tobě." A přísáhal jí: "Začkoli požádáš, dám tobě, byť to byla polovice mého království." Ona pak vyšla a řekla matce své: "Zač mám žádati?" A ta řekla: "Za hlavu Jana Křtitele." I vrátila se s chvatem ke králi a prosila ho řkouc: "Chci, abys mi dal hned na míse hlavu Jana Křtitele." I zarmoutil se král. Ale pro přísahu a pro spoluhodovníky nechtěl jí oslyšeti, nýbrž poslal hned kata, rozkázav přinésti hlavu jeho. I sťal ho v žaláři a přinesl hlavu jeho na míse a dal ji dívce, a dívka dala ji matce své. (Mar. 6, 21-28.) Svatý Jeronym vypravuje, že Herodias, aby se pomstila za pokárání, propíchla jehlicí jazyk zemřelého světce.

Hledíme - li se stanoviska světského na život a smrt Jana Křtitele, musíme říci: "Jak bídný to konec! Zvítězila nepravost! Člověk, který tolik dobrého mohl vykonati, musil zemříti a lidé, kteří jen hřešili a hodovali na úkor jiných, ti zvítězili! Kde je spravedlnost a moudrost Boží?"

Dnes sv. Jan je již na věčnosti. Dnes je ve světle věčném. Hlásati slovo Boží je něco velikého. Avšak trpěti pro Boha je něco většího. A život svůj obětovati, jest to největší. Ne zevnější činnost a úspěchy činí skutek velikým, nýbrž vnitřní úmysl a obětavá láska. Dnes vidí sv. Jan zástupy lidí, kteří jeho příkladem povzbuzeni zůstali pevni ve víře i v protivenství.

Na věčnosti je též Herodes i Herodias i hodovníci a mají odplatu svou. Naučme se i na přítomnost hleděti okem věčnosti.

Imprimatur: Český Těšín, die 22. Februari 1947, Dr. Franciscus Onderek, Ordinarius. Nr 461/47 - Naše světla

Svatý Jan Křtitel

Kontakt

Bratrstvo Živého růžence Brno formosus@seznam.cz