Stanovy Bratrstva 

Bratrstvo Živého růžence při kostele Sv Michala v Brně

 

Cíl bratrstva:

Bratrstvo svatého růžence je spojení nábožných křesťanů k rozmnožení cti Boží, jakož i k prospěchu vlastního i cizího spasení pod ochranou nejsvětější Rodičky Boží, Královny svatého růžence.

Obecná struktura bratrstva

Bratrstvo je tvořeno z růží, z růžových keřů a z růžové zahrady. Růži tvoří 15 osob, 11 růží je růžový keř (165 osob) a 15 růžových keřů (2475 osob) tvoří Mariánskou růžovou zahradu.

 

Personální struktura bratrstva

Představený bratrstva - příkadný, a zbožný člověk.

Představený růže – příkadný, a zbožný člověk.

Rádce bratrstva – osoba zvolená představenými všech růží. Je li růže jen jedna, tak si vybere představený bratrstva rádce sám.

Ředitel bratrstva – kněz, který má danou skupinku osob v kompetenci. Ředitel bratrstva také podává každý rok zprávu na konzistoř.

 

O přijetí členů do bratrstva

1 – Členem bratrstva se může stát každý katolický křesťan od 15 let věku. Při zápise bratrské matriky uvede své jméno a příjmení, stav a adresu. Po svém podpisu v bratrské matrice je žadateli vydán diplom, kterým je formálně přijat do bratrstva.

2- každý člen si při vstupu do bratrstva umiňuje, že bude žít bohabojným životem, a bude se starat i o to, aby své spolubratry v bohabojném životě posiloval a povzbuzoval.

3- Nově přijatí členové mají vykonat v nejbližší sváteční den generální svatou zpověď.

4- Po svatém požehnání složí nově přijaté osoby klečíce před oltážem Páně do rukou ředitele bratrstva slib – Text slibu: "Já N.N. Volím si Tebe, o Nejblahoslavenější Panno Maria, Královno svatého růžence, za svou paní, za svou ochranitelku a orodovnici. Pevně si umiňuji a Tobě slibuji, s opravdovou horlivostí nikdy tvojí službu neopustit, tebe ani slovem, ani skutkem nerozhněvat a nejenom Tebe sám (a) ctít a milovat, ale také budu mít bedlivé oko na své domácí a podřízené, aby se nikdo neopovážil něco Tvé cti odporného mluvit a činit. Já se všemožně přičiním u všech mých podřízených a své správě svěřených osob nábožnou úctu k Tobě rozšiiřovat, a skrze Tebe i Boží čest a chválu na úmysl svaté církve, zvlášť za osvícení nevěřících, za vykořenění bludů a obrácení hříšníků každodenně svůj povinnovaný desátek svatého růžence s rozjímáním nejsvětějšího tajemství věrně a pobožně se pomodlit. Tvých ctností následovat, svých bližních příkladem křesťanského života předcházet, pravdu Boží hájit, nedat vzniku hříchu, nemocné i zemřelé bratry a sestry modlitbou a dle možnosti i jinak podporovat, na duše v očistci nezapomínat a všechny věřící do ochrany Tvé poroučet. Ty pak přednášej prosby mé před milostivý trůn všemohoucího Syna svého, Pána našeho Ježíše Krista. Svatá Panno, buď mou prostřednicí, orodovnicí a ochranitelkou před vším nebezpečím duše i těla v životě i ve smrti, a uveď pak duši moji do blažené společnosti andělů svatých k věčné chvále Boha Otce, Syna i Ducha svatého Amen." K upamatování na tento slib si mohou členové přinést medailky s nápisem "O Maria beze hříchů počatá, oroduj za nás", které budou spolu s růženci před přijímacími sliby žehnány.

 

Povinnosti členů bratrstva

Každý bratr je povinen: 1 – Každodenně minimálně jeden "Otčenáš", 10 "Zdrávas Maria" s tajemstvím vytištěným na cedulce a nebo zaslaným přes Email a "Sláva Otci". Člen bratrstva stále zachovává katolickou víru, rozšiřuje její učení po celém světě a za obrácení hříšníků se nábožně modlí.

2 Každou poslední neděli v měsíci odpoledne v určitou hodinu se všichni sejdou na společnou modlitbu růžence do kostela. Po této pobožnosti vymění představený růže kartičky s tajemstvím pro další měsíc. (V případě, že se nemůže člen bratrstva ze závažného důvodu dostavit osobně, tak se pomodlí celý růženec sám a pro oznámení tajemství na příští měsíc se použije Emailu a telefonu).

3 Jednou za měsíc se učiní dobrovolný slib a závazek s Pannou Marií, Královnou svatého růžence. Tento slib je soukromou záležitostí. Provádí se těmito slovy: "Přeblahoslavená Panno Maria, Královno svatého růžence, z lásky a žádosti Tobě sloužiti a líbiti se, dal (a) jsem se do tohoto bratrstva posvátného růžence zapsat, abych se přidružil(a) k ctitelům tvým. Obnovuji slib a závazek lásky své, který jsem ti při zasvěcení učinil(a). Beru a přijímám Tebe znovu za svou nejmilejší Matku a odevzdávám se Tobě za vlastní dítě. Slibuji ti znovu svůj díl svatého růžence na každý den, který chci pobožně vykonávat Tobě ke cti a chvále a na úmysl církve svaté, abych všech odpustků bratrstva, kterých tento měsíc obdržet lze obdržel(a) a účasten(a) byl(a). Tuto obzvláštní lásku a milost s vděčným srdcem přijímám a obětuji Bohu mému k časnému a věčnému spasení, za odpuštění mých hříchů a brzkého vysvobození od budoucího očistce všchny Mše svaté, posty, modlitby a všechny jiné dobré skutky, které všichni bratři a sestry vykonávají, jakož i všechny růžence svaté, které se v tomto bratrstvu po celém světě každý den za mne a všechny zapsané bratry a sestry konají. Všechny tyto naše skutky rač Ty, o Maria, každodenně svému milému Synu Ježíši Kristu obětovati za mne a skrzeně polepšení mého života a šťastnou smrt mou vypros. Rozpomeň se Maria na zslíbení, které jsi dala svatému Alánovi, jemuž jsi si zjevila, že žádný z tohoto bratrstva, který se pilně modlí svatý růženec nezemře bez svátostí. Důvěřuji v lásku Tvou a prosím Tě pobožně a vroucně, rač to na mě jistě vyplnit. Amen."

4 První sobotu po vykonané měsíční pobožnosti (viz poslední neděle v měsíci) navštívit s dobrým srdcem Fundační mši svatou na dobrý úmysl bratrstva. Ze závažných důvodů se může člen bratrstva účastnit jakékoliv jiné katolické mše svaté. V duchu však kůstává spojen s bratrstvem. V případě nedosažitelnosti Mše svaté se člen bratrsta spojí s bratrstvem pouze duchovně a pomodlí se celý růženec.

5 Každý člen musí chodit častěji ke svaté zpovědi a ke svatému přijímání chodí poctivě připraven a disponován. Musí vést bezúhonný život a lásku k Pánu Ježíši a Panně Marii nejen slovem, ale i skutkem a obětí plnit.

6 Člen bratrstva musí zemřelé členy bratrstva i jiné křesťany uctivě pochovávat a v den pohřbu za zemřelého buď malé hodinky za zemřelé a nebo 5X Otčenáš a Zdrávas vykonat.

7 Každý člen bratrstva musí o výroční růžencové slavnosti (První neděle v říjnu) Navštívit chrám, kde je bratrstvo zapsáno a přijmout svátost pokání i nejsvětější svátost oltářní. Po Mši svaté se pomodlí celý růženec pro dosažení všech odpustků. Při neúčasti ze závažných důvodů se modlí celý růženec.

8 V pondělí, po výroční slavnosti se konají hodinky a slouží se zpívané Requiem za zemřelé členy bratrstva. Kdo se ze závažného důvodu nemůže dostavit osobně, pomodlí se celý růženec za tyto zemřelé spolučleny.

9 Úmrtí každého člena je zaznamenáno a oznámeno duchovnímu představenému bratrstva co nejdříve, aby byl zemřelý odporoučen do modliteb živých členů živého růžence.

10 Kdo se podle těchto pravidel řídit nechce a vedl by pohoršivý život, má být nejprve bratrsky napomenut, při neuposlechnutí má být napomenut od duchovního zprávce, přednosty a nebo ředitele bratrstva. Pak- li že se neobrátí, ať je vymazán z bratrstva.

 

Odpustky získávané v bratrstvu

Dle nařízení papeže Řehoře XVI. Dne 27. ledna 1832 nabydou členové bratrstva těchto odpustků:

1 Plnomocné odpustky na první sváteční den po vstoupení do tohoto spolku.

2 Člen získá všechny odpustky, které člen získal až dposud modlitbou růžence.

3 Odpustky 100 dní při pomodlení se vykázaného dílu svatého růžence v den všední.

4 Odpustky 7 let a 7x40 dní, Kdož se uložený sobě díl svatého růžence v neděli a ve svátek pomodlí, i ve dnech takových, kdy není přikázáno Mši svatou slyšeti, jakož jsou oktávy svátků Narození Páně, Vzkříšení Páně a Letnic.

5 Odpustků plnomocných o slavnostech vyšších, jako jsou Narození Páně, Zjevení, Obřezání, Vzkříšení Páně, Božího Těla, Letnic, Nejsvětější Trojice a také o slavnosti svatách apoštolů Petra a Pavla a všech svatých, též o všech větších i menších slavnostech blahoslavené Panny Marie a v poslední neděli v měsíci, Když se měsíčně pobožnost vykonává. Tyto plnomocné odpustky se mohou na způsob přímluvy i dušičkám v očistci přivlastnit.

Kdo však tyto odpustky žádá, musí ve jmenované dny zkroušeně se vyzpovídat, nejsvětější svátost Oltářní hodně přijmout a v kostele obyčené odpustkové modlitby řádně vykonat. Těchto odpustků mohou dosáhnout i nemocní, ale i takové osoby, které z důležitých příčin do chrámu Páně nemohou dojíti, jen když vykonají modliteb a skutků sobě od zpovědníka za to určených.

 

Kontakt

Bratrstvo Živého růžence Brno formosus@seznam.cz