Vzbuzení tří božských ctností: víry, naděje a lásky

Věřím a vyznávám všechno, cos Ty, Bože pravdomluvný, zjevil a skrze Církev neomylnou mi k věření předkládáš. V této víře chci žíti a zemříti. Ó Bože, rozmnož víru mou.

Doufám v Tebe, Bože můj, že mi hříchy odpustíš, svou milost mi udělíš a na věky mě spasíš, protože jsi všemohoucí a dobrotivý, milosrdný a věrný. V této víře chci žíti a zemříti. Ó Bože, posilni naději mou.

Bože můj, od Tebe mám všechno dobré. Tys mě stvořil, vykoupil a posvětil. Ty o mne ustavičně otcovsky pečuješ. Miluji Tě nade všechno. Tobě chci věrně sloužiti a raději se všeho vzdáti, než hříchem Tě ztratit. V této lásce chci žíti a zemříti. Ó Bože, rozněcuj lásku mou.

Imprimatur. Brunae, die 19. Augusti 1953. DR. Josef Kratochvíl, Vicarius capitularis.

Kontakt

Bratrstvo Živého růžence Brno formosus@seznam.cz