Zasvěcení rodiny nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu

Nejsvětější srdce Ježíšovo, Tys projevilo svaté Markétě Marii přání, že chceš vládnouti nad křesťanskými rodinami. Podle Tvého přání shromáždili jsme se dnes, abychom prohlásili Tvou naprostou vládu nad naší rodinou. Od nynějška chceme žíti Tvým životem. Chceme, aby v naší rodině kvetly ctnosti, za které jsi přislíbil pokoj na zemi. Chceme se bedlivě varovati ducha světského, jejž Ty odsuzuješ. Náš rozum ať se před Tebou sklání v prosté víře a naše srdce nechť Tobě patří láskou nerozdělenou. Svou lásku k Tobě chceme živit častým svatým přijímáním.

Božské Srdce, předsedej nášim rodinným shromážděním, žehnej našim duchovním i časným podnikům, odvracej od nás neúspěchy, žehnej našim radostem a ulehčuj naše bolesti. Kdyby však někdo z nás upadl do neštěstí, že by Tě urazil, připomeň mu, Srdce Ježíšovo, že jsi ke kajícímu hříšníkovi dobrotivé a milosrdné. Když pak udeří hodina rozloučení a smrt zanese smutek do naší rodiny, my všichni, jak ti co odcházejí, tak pozůstalí, se podřídíme Tvým věčným úradkům. Budeme se těšiti myšlenkou, že příjde den, kdy se celá naše rodina v nebi spojí, a bude moci na věky chváliti Tvou slávu a Tvá dobrodiní.

Kéž neposkvrněné Srdce Panny Marie a slavný patriarcha svatý Josef přednesou Ti toto naše zasvěcení a nám je připomínají po všechny dny našeho života.

Budiž velebeno Srdce Ježíšovo, Srdce našeho Krále a Otce. Amen.

Imprimatur. Brunae, die 19. Augusti 1953. DR. Josef Kratochvíl, Vicarius capitularis.

Kontakt

Bratrstvo Živého růžence Brno formosus@seznam.cz