Jaký je tedy symbolický význam oběti?

Bůh je svrchovaným pánem všeho stvoření. Člověk, jemuž Bůh dopřává používati všech darů přírody, obětí platí jakýsi desátek Bohu. Zpravidla bývaly věnovány božstvu prvotiny užitečných plodin. V oběti tkví tedy uznání svrchovanosti Boží a úplné závislosti člověka na Bohu, dárci a zachovávateli života. Náš život náleží Bohu, jenž má právo jej od nás požadovati. Čím se udržuje život? Pokrmem a nápojem. Vzdám- li se jídla, vzdávám se života. Obětuji- li tedy Bohu dary, jež slouží k zachování mého života, dávám tím najevo, že jsem hotov obětovati mu svůj život. Již tedy úcta a vděčnost k Bohu nacházela v oběti nejvyšší symbolický výraz. Zvláštní však důvod k obětem přistupuje, když člověk hříchem těžce porušil svůj vztah k Bohu. Bůh by mohl člověku, jenž se zpronevěřil svému určení, vzíti život. A tu jej člověk usmiřuje zmarem toho, co slouží k zachování života. U mnoha národů nacházíme oběti, při nihž kněží neb starší lidu jménem celé obce vztahují ruce na obětní zvíře, jako by na ně přenášeli hříchy všeho lidu, načež toto zvíře, v němž jako by byly spáchané hříchy vtěleny, je utraceno.

Je- li tedy oběť nejvýmluvnějším projevem úcty k Bohu a snahy po zadostiučinění a smíru, není divu, že Bůh již dávno v době předmesiánské přikázal, aby mu určité oběti byly přinášeny, a ustanovil též kněžství a bohoslužebný řád. Úmyslem Božím při tom bylo, aby kleslý člověk v sobě udržoval vědomí své závislosti na Bohu, a nejsa schopen dokonale jej uctíti a usmířiti, aspoň těmi nedokonalými obětmi dával na jevo dobrou vůli a snahu. A jako byl Starý Zákon "vychovatelem ke Kristu", i jeho obětní řád sloužil k tomu, aby se jím lid cvičil v bohoslužbě. Byly to oběti nedokonalé, ale nabývaly hodnoty tím, že byly od Boha ustanoveny a přijímány jakožto nástiny a předobrazy budoucí oběti dokonalé, kterou měl Bohu za lidstvo přinésti slíbený a očekávaný Mesiáš, o němž Bůh sám předpověděl, že bude "Knězem na věky podle řádu Melchisedechova".

Dr Antonín stříž, kanovník na Vyšehradě
Imprimatur: Prague, die 8 februarii 1944 Prael. Dr Theophilus Opatrný vicarius capitularis N1661

Kontakt

Bratrstvo Živého růžence Brno formosus@seznam.cz