Poklona a dík Nejsv. Trojici

Nejsvětější Trojice, Otče, Synu a Duchu Svatý, uctivě klečíce ve tvé božské přítomnosti, s hlubokou pokorou tě prosíme, abys nám odpustil naše viny.

1. Všemohoucí Otče, klaníme se tobě a celou vroucností svého srdce děkujeme tobě, žes nám dal svého božského Syna, Ježíše, za Vykupitele, jenž zůstal s námi ve velebné Svátosti až do konce věků a zjevuje nám divy lásky svého nejsvětějšího Srdce v tomto tajemství víry a lásky.

Sláva Otci atd...

2. Ó božské Slovo, láskyhodný Ježíši, náš Vykupiteli, klaníme se  tobě a celou vroucností svého srdce tobě děkujeme, žes vzal na sebe lidské tělo a stal se pro naše vykoupení knězem a žertvou oběti kříže: oběti, kterou v přemíře lásky svého klaněníhodného srdce obnovuješ na našich oltářích v každém okamžiku. Ó nejvyšší Veleknězi, ó božská Žertvo, popřej nám, abychom vzdávali úctu tvé svaté oběti ve velebné Svátosti a spojili ji s úctou přesvaté Panny Marie i celé tvé církve vítězné, trpící i bojující. Zcela se ti oddáváme: a ve své nekonečné dobrotě a ve svém milosrdenství příjmi naši oběť, spoj jí se svou obětí a požehnej nám!

Sláva Otci atd...

3. Ó božský Duchu, Utěšiteli, klaníme se tobě a celou vroucností srdce svého děkujeme tobě, žes s takovou láskou uskutečnil nevýslovné dobrodiní Vtělení božského Slova, dobrodiní, které se ustavičně rozšiřuje a rozmnožuje ve velebné Svátosti. Pro toto úctyhodné tajemství lásky nejsvětějšího Srdce Ježíšova udělnám a všem hříšníkům svou svatou milost.Vylij své svaté dary na nás a na všechny vykoupené duše, ale zvláště na viditelnou Hlavu svaté církve, římského Velekněze, na všechny kardinály, biskupy a pastýře duší, na kněze i všechny ostatní služebníky svatostánku. Amen.

Sláva Otci atd...

Odpustky 3 roky

Imprimatur Prague, die 18. 6. 1947 Prael. DR Theophilus Opatrný

Kontakt

Bratrstvo Živého růžence Brno formosus@seznam.cz