Modlitba rodičů za děti

Bože, Otče nebeský, děkujeme Ti ze srdce za děti, které nám svěřila Tvá moudrost a dobrota. Jsou Tvé, žehnej a ochraňuj je jako své vlastnictví. Dej, ať prospívají jak věkem, tak i milostí a moudrostí před Tebou a před lidmi. Ochraňuj je v nebezpečenstvích a pokušeních života. Dej, ať prospívají v pravé víře, v poznání Tebe a upřímné zbožnosti. Osvěť je, až si budou volit povolání. Nám pak, Pane, pomáhej svou milostí, abychom své vychovatelské povinnosti vždy věrně plnili. Osvěcuj a veď nás, abychom své děti učili dobře poznávati a vroucně milovati Tebe, nebeského Otce, a Tvého Svyna Ježíše Krista, a zachovávati svědomitě Tvá přikázání. Dej, ať před nimi kráčíme tak, aby byly naším příkladem povzbuzovány ke všemu dobrému. Uděl nám milost moudrosti a síly, abychom neúnavně bděli a se modlili, své děti napomínali a varovali, napravovali s láskou a vážností, a také, když je třeba, trestali. Tvá božská milost budiž s námi a pomáhej nám, abychom dokonali dílo, které jsi nám uložil a jednou Ti mohli říci: Hle, tyto jsi nám dal, a ani jedno se naší vinou neztratilo. 

Maria, Matko božské milosti, ujmi se našich dětí. Ve všech nebezpečenstvích života obrať k nim své milosrdné oči, a Ježíše, který je požehnaný plod života Tvého, jim po tomto putování ukaž.

Svatí andělé, jež Pán určil našim dětem za anděly strážné, bděte nad nimi, kde naše oči je nemohou uhlídati, mluvte k nim, když náš varující hlas jich nemůže dostihnouti, chraňte je ve všech nebezpečenstvích duše a těla: veďte je temnotami pozemského života k blažené smrti a k věčnému společenství s vámi v nebeském království. Skrze téhož Krista, Pána našeho. Amen.

Imprimatur. Brunae, die 19. Augusti 1953. DR. Josef Kratochvíl, Vicarius capitularis.

Kontakt

Bratrstvo Živého růžence Brno formosus@seznam.cz