Zásvětná modlitba k Nejsvětějšímu Srdci Páně

Tradiční - doslovná verze používaná do roku 1962 a v současnosti modlená při tradičních mších.

Nejsladší Ježíši, Vykupiteli pokolení lidského, shlédni na nás, před oltářem Tvým přepokorně klečící. Tvoji jsme, Tvoji býti chceme; abychom však s Tebou pevněji byli spojeni, hle, dnes každý z nás dobrovolně se zasvěcuje Tvému Nejsvětějšímu Srdci. Mnozí ovšem Tebe dosud nepoznali; mnozí pohrdnuvše Tvými příkazy, Tebe od sebe zapudili. Smiluj se nad obojími, nejdobrotivější Ježíši, a k Svatému Srdci svému všechny uchvať. Budiž Králem, Pane, netoliko věřících, kteří nikdy od Tebe neodstoupili, nýbrž i synů marnotratných, kteří Tě opustili; učiň, aby se rychle vrátili do domu otcovského, aby nezhynuli bídou a hladem. Budiž králem těch, kteří buď klamy bludů se dali svésti, nebo rozkolem se odtrhli; zavolej je zpět k přístavu pravdy a k jednotě víry, aby brzy byl jeden ovčinec a jeden pastýř. Budiž králem všech těch, kteří dosud pohříženi v temnotách modloslužby nebo islámu, a nezdráhej se přivésti je do svého světla a království. Shlédni konečně milosrdnýma očima na dítky národa, jenž tak dlouho byl lidem vyvoleným;  a krev, která kdysi na ně byla svolávána, sestoupiž nyní i na ně jakožto čistý proud vykoupení a života. Uchovej, ó Pane, Církev svou všeliké pohromy a uděl jí bezpečné svobody; dopřej všem národům nerušeného pokoje a řádu; učiň, ať ode všech končin země zaznívá jediný hlas: Buď chvála božskému Srdci, skrze něž nám vzešla spása; jemu sláva a čest na věky. Amen.
 
Modlitba pro ty, co používají katolický zpěvník Dědictví otců
 
Nejsladší Ježíši, Vykupiteli lidského pokolení, shlédni na nás, kteří v hluboké pokoře před Tvým oltářem klečíme. Tvoji jsme, Tvoji chceme zůstati; abychom se však s Tebou ještě vroucněji mohli spojiti, hle, dnes se ochotně každý z nás zasvěcuje Tvému Nejsvětějšímu Srdci. Mnozí Tě ovšem nikdy nepoznali; mnozí pohrdli Tvými přikázáními a Tebe se zřekli. Nejsladší Ježíši, smiluj se nade všemi a přiviň je k svému svatému Srdci. Budiž, Pane, králem věřících, kteří se od Tebe nikdy neodloučili. Ale budiž také králem marnotratných synů, kteří Tě opustili: dej jim rychle se navrátiti do domu otcovského, aby bídou a hladem nezhynuli. Budiž králem těch, které buď klamné nauky v bludu udržují, nebo rozkol od Tebe odděluje a povolej je do přístavu pravdy a k jednotě víry, aby brzy byl jeden ovčinec a jeden pastýř. Budiž králem všech těch, kteří dosud vězí v temnotách pohanství nebo islámu. Vysvoboď je z temnot bludu a přiveď je do světla svého království. Shlédni konečně milosrdnýma očima také na syny národa, který byl tak dlouho národem Tvým vyvoleným, a krev, kterou kdysi na sebe svolávali, ať nyní na ně také splyne jako očistný pramen spásy a života. Uděl, Pane, své Církvi plnou a bezpečnou svobodu, dej všem národům mír pravého řádu společenského; dej, ať celým okrskem zemským zaznívá jeden hlas: Pochváleno budiž božské Srdce, skrze které se nám dostalo spásy. Jemu budiž čest a sláva na věky. Amen.

 

Modlitba používaná v novém ritu

Ježíši, Vykupiteli lidského pokolení, shlédni na nás, pokorně klečící před tvým oltářem, jsme tvoji a tvoji chceme i zůstat. Abychom se s tebou ještě vroucněji mohli spojit, proto se dnes každý z nás dobrovolně zasvěcuje tvému Srdci. Mnozí lidé tě dosud nepoznali, mnozí tvými přikázáními pohrdli a odmítli tě, smiluj se nad nimi, dobrotivý Ježíši a přitáhni je všechny na své svaté Srdce. Buď, Pane králem nejen svých věrných, kteří tě nikdy neopustili, ale i marnotratných synů, aby se vrátili brzo do otcovského domu a nezhynuli hladem a bídou. Buď, Pane, králem i těch, které od tebe oddělily mylné názory a rozkol, povolej je k bezpečí pravdy a k jednotě víry, aby byl jeden ovčín a jeden pastýř. Daruj své Církvi pokoj a svobodu, propůjč všem národům mír a jistotu. Ať ze všech končin země zaznívá jeden hlas: sláva buď božskému Srdci, které nám přineslo spásu. Jemu buď čest a chvála navěky. Modleme se: Všemohoucí věčný Bože, pohleď na srdce svého milovaného Syna, shlédni na chvály a dostiučině- ní, které Ti přináší za nás hříšníky. Usmiř se a dopusť nám, když skrze ně prosíme o tvé milosrdenství. Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků. Amen.

 

Imprimatur Prague, die 18. 6. 1947 Prael. DR Theophilus Opatrný

Kontakt

Bratrstvo Živého růžence Brno formosus@seznam.cz