Za rodiče

Bože, Otče na nebi, přikázal jsi mi a příkladem svého Syna ukázal, že mám své rodiče ctít. Vlej mi především úctu k nim a učenlivé a zbožné smýšlení, abych jijich vůli vždy plnil a nikdy je nezarmoutil neposlušností nebo nevděkem. Odplať jim vše dobré, co mi učinili, a pomoz mi, abych jim ze všech sil byl vděčný. Odměň všechny jejich námahy a starosti, jež se mnou měli: daruj jim zdraví a dlouhý život. Buď jim útěchou ve všech protivenstvích a bolestech. Chraň je před úklady jejich nepřátel, před neštěstím a před každým zlem na duši i na těle.

Pane, žehnej mým rodičům a veď je tímto životem k věčné blaženosti. Mně pak, Bože, dej, abych byl jejich radostí, aby na mně spočívalo Tvé požehnání, jež mi u Tebe vyprošují. Skrze Krista, Pána našeho. Amen.

Imprimatur. Brunae, die 19. Augusti 1953. DR. Josef Kratochvíl, Vicarius capitularis.

Kontakt

Bratrstvo Živého růžence Brno formosus@seznam.cz