Pobožnost ranní

Škodné pro zdraví a nebezpečné pro duši jest to když někdo dlouho spí, zvláště ale když někdo dlouho v posteli leží a nespí. Čas, kdy vstáváš a i kdy jdeš spát, má dle možnosti být určitý; neboť pořádek jest, když se záhy odebeřeš na lůžko, abys tím dříve vstal. Vstaň hbitě a bez otálení. Namáhání, které tě to stojí, jest krásná oběť ranní, kterou požehnání sobě přivábíš; povznes první své myšlenky ined k Bohu, řka: Bože, ó Bože můj! Tobě se probouzím; jako jelen po studnice vod, tak touží duše má po Bohu silném, po Bohu živém.

Pane, vyslyš slova má a neoslyš volání srdce mého; neboť k tobě chci se modliti, ó Pane! Ráno zajisté vyslyšíš hlasu mého!

Rychle se oblíkaje, pamatuj, že Bůh a sv. anjel strážný tebe pozoruje; mezi tím se modli:

Ve jménu Pána mého, ukřižovaného Ježíše Krista vstávám, kterýž mne svojí drahou krví vykoupil; rač mne ode všeho zlého těla i duše ostříhati a k životu věčnému přivésti. Amen.

Pane, dej mi roucho svatební, abych nemaje ho nebyl(a) zavržen(a) do nejhlubších temností. nýbrž před tebou při věčné svatbě nepoškvrněného Beránka obstál(a). (Mat. 22.)

Kéž bych se oblékl(a), jako vyvolení svatí a miláčkové Boží, v srdečné smilování, dobrotu, pokoru, trpělivost, bych jiné snášel(a), a jim rád(a), nač bych sobě proti nim mohl(a) stěžovati, odpustil(a). (Kol. 3.)

Pane můj a Spasiteli Ježíši Kriste! Obmyj mne vždy víc a více od hříchů mých, očisť mne od mých přestupků svou předrahou krví, abych čistou láskou tobě sloužil(a) a čistou myslí tobě se zalíbil(a).

Pak se pokrop svěcenou vodou, poznamenej se znamením sv. kříže a vykonej pobožně následující.

Modlitby ranní

 Jakmile vstaneš a se přistrojíš, představ sobě přítomnost Boží, poznamenej se pobožně znamením svatého kříže a rci:

Všemohoucí Pane a Bože! Tys mne ve své otcovské dobrotě této noci milostivě od všeho zlého ostříhal a mne ve zdraví tohoto dne dožíti se nechal: vzdávám ti díky a prosím tě o milost, bych dnešní den v lásce a trpělivosti, ve vlídnosti a dobrých skutcích ztrávil, tvé cti hledal(a), bližního vzdělával(a), a v křesťanské pobožnosti rostl(a). Amen

Díky a odporučení.

S dětinským srdcem vzdávám ti nejpokornější díky, Bože a Pane můj! Žes mne tuto noc šťastně přežíti nechal, žes mne ostříhal a zachoval a mne v hříších k tobě nepovolal, tak že se s tebou ještě v životě svém, vírou pokáním a dobrými skutky smířiti a nebe sobě získati mohu. Co dík za to odevzdávám se zcela tvé Božské vůli, bys se mnou a se vším, což mého jest, naložil dle svého zalíbení, bys všecky mé činy ku své cti řídil, duši mou svým vnuknutím osvěcoval, srdce mé láskou svou rozněcoval, a smysly mé , mé myšlenky, řeči a skutky ku spasení mé duše, ku svému zalíbení a k prospěchu bližního obracel. Prosím tě také, milosrdný Pane! Bys mne a mé domácí dnes i vždycky ode všeho hříchu a časného nebezpečenství zachoval, abych tebe ani já, ani oni, buď dobrovolně, neb z nedbalosti nějakým způsobem neurazil. Proto beřu sobě též pevně před sebe, že se k tvé cti a s tvou milostí dnešního dne svých obyčejných hříchů vystříhám, zvláště ale této chyby......, k niž největší mám náklonost; dále, že všecky své skutky ku cti jména tvého vykonám, všecka protivenství, mrzutosti a starosti pro tebe trpělivě snesu a sebe v ctnostech stavu svého cvičiti budu, bych sobě tohoto dne zásluhy své rozmnožil. Přispěj mi ale Pane, svou milostí Božskou a sešli svého svatého anjela, by mne vedl a ostříhal. Amen.

Otče náš atd. - Zdrávas Maria atd.

Předsevzetí a prosba.

Uctění hodný Spasiteli, Božský vzore, jejž máme následovati, chci se vynasnažit, bych se ti podobným stal(a); chci dnes v radosti i žalosti, v potěšení i v pokušení tebe pamětliv(a) býti, by mne obraz tvůj k dobrému vzbuzoval a od zlého zdržoval.

Ty však, Pane, znáš slabost mou, a že bez milosti tvé nejsem nic. Neodvracuj se tedy ode mne, nýbrž ujmi se mne otcovsky v nesnázích; dej mi síly bych se zlého vystříhal(a), které zakazuješ a dobré činil(a), jež ode mne očekáváš, jakož i oddanost bych vše trpěl(a), co moudrost tvá na mne sešle. Amen.

K matce Boží a svatým.

Svatá Panno Maria, matko Boží a moje matko! Stavím se pod ochranu tvou a utíkám se pln důvěry v lůnu tvého smilování. Buď mi, matko dobrotivá, v nesnázích sladkým útočištěm; buď mi útěchou v mém utrpení a přímluvkyní u svého Božského Syna nyní i vždycky a zvlášť v hodinu smrti.

Svatý anjeli strážný, můj nejvěrnější příteli a ochránče, oroduj za mne bych vnuknutí tvá rád(a) a volně přijímal a život svůj tak zařídil(a), bych ničím Boha, Pána svého nerozhněval(a).

Svatý můj patrone a všickni svatí Boží, proste Boha za mne o milost, bych, jako vy, v životě na zemi oslavoval(a) Boha a od něho jednou oslaven byl(a) na nebesích. Amen.

Zde uvaž, kterak po celý den nepravosti chceš se vystříhati, které se chceš sprostiti.

1. Učiň pevné předsevzetí, že se ho vystříháš.

2. Viz ku předu, kdebys mohl přijíti k příležitosti upadnouti ve hřích a umiň si, že se jí všemožně vyhneš.

3. Žádej od Boha milost, bys to vše vykonal.

Kdybys přece ale při vší obezřetnosti a bdělosti předce ještě se pozapoměl, neklesej na mysli, nýbrž pozdvihni srdce své k Bohu; pros jej za odpuštění, ulož sobě nepatrné pokání a učiň nové předsevzetí, že budoucně pilněji se vystříháš.

P. Jan Sandner, Ráj duše křesťanské, S vyšším schválením pastýřským. 1890

Kontakt

Bratrstvo Živého růžence Brno formosus@seznam.cz