Modlitba sv. Ondřeje Krétského

Pozdravuji tě, milosti plná, Pán je s tebou! Pozdravuji tě, příčino naší radosti! Tvou zásluhou byl již odvolán rozsudek našeho zavržení a změněn v požehnání. Pozdravuji tě, chráme slávy Boží, posvátný příbytku Krále králů. Tys usmířením Boha s lidmi. Pozdravuji tě, Matko naší radosti. Ty jsi vpravdě požehnaná, poněvadž ty jediná ze všech žen byla jsi shledána hodnou státi se Matkou svého Stvořitele. Všichni národové tebe za to blahoslaví. Ó Maria, skládám- li svou naději v tebe, budu spasen: budu- li pod tvou ochranou, nemusím se ničeho báti, ježto býti ctitelem tvým znamená míti jistou zbraň spásy, neboť Bůh poskytuje úctu k tobě jen těm, které chce spasiti. Ó Matko milosrdenství, usmiř Syna svého! Když jsi žila na světě, zaujímala jsi jen skrovné místo, nyní jsi však vyvýšena nad nebesa a celý svět vzhlíží k tobě jako k obecné slitovnici všech národů. Prosíme tě tedy, Panno Svatá, věnuj nám pomoc svých modliteb u Boha. Tvá přímluva je nám dražší a vzácnější nežli poklady země. Tvá přímluva usmiřuje nám Boha rozhněvaného pro naše hříchy a vymáhá nám nesmírnou hojnost milostí, odpuštění hříchů a sílu ke konání ctností. Tvá přímluva zadržuje naše nepřátele, maří jejich plány a drtí jejich úsilí.

 

Imprimatur Prague, 1983 František kardinál Tomášek

Kontakt

Bratrstvo Živého růžence Brno formosus@seznam.cz