Svatý Tomáš Akvinský

"Kdo se ponižuje..."

Tomáš Akvinský se narodil r. 1226 na hradě Akvino v Kalábrii blízko Monte Cassina. Když mu bylo pět let, byl dán do kláštera montecassinského. Vysoké učení konal v Neapoli. Tam se mu zhnusila znemravněnost mládeže a zatoužil po životě řeholním. Slyšel o novém přísném řádu svatého Dominika a hlásil se tam. Příbuzní to považovali za hanbu a vzpírali se tomu. Proto dominikáni posílali Tomáše do Paříže. Avšak na cestě byl od svých bratrů Landlufa a Rinalda polapen a na hradě Roccasecca uvězněn. Všemi možnými způsoby ho hleděli odvrátit od života řeholního. Když nic nepomohlo, poslali k němu nestoudnou ženštinu, aby ho svedla. Tomáš však vzal rychle hořící poleno z krbu a dorážel na svůdkyni, že polekaná utekla. 

Po osmnáctiměsíčním žalářování spustil se s pomocí sester v koši z okna a uprchl do Neapole, kde složil řeholní sliby r. 1245. Pak byl poslán do Kolína nad Rýnem. Tam byl žákem sv. Alberta Velikého. Protože málo mluvíval, měli ho spolužáci za hloupého a dali mu přezdívku: "Němý vůl." Jeden ze spolužáků měl soustrast s ním, a nabídl se mu, že s ním zopakuje, co bylo probráno ve vyučování. Pokorně Tomáš nabídku přijal. Když však ochotný "učitel" jednou nemohl dál, Tomáš mu laskavě pomohl a vše tak jasně vysvětlil, že se "učitel" stal učedníkem, a od té doby chodil ke světci pro vysvětlení, když něčemu nerozuměl. 

Když již Tomáš byl znám jako nejslavnější učenec, přišel do kláštera cizí bratr, a prosil představeného o nějakého průvodce do města. Představený řekl: "Řekněte prvnímu bratru, kterého potkáte v domě, aby šel s vámi." Bratr potkal svatého Tomáše a řekl mu: "Milý bratře, převor si přeje, abyste šel se mnou do města." Tomáš ihned sklonil hlavu na znamení poslušnosti a šel. Jelikož byl svatý Tomáš silnější, nemohl tak rychle za bratrem a byl za to nejednou kárán. Pokorně prosil o prominutí.

Ve městě se divil dobrý bratr, že všichni občané s tak velikou úctou pozdravují jeho průvodce. Když se dozvěděl, koho si to vzal za sluhu, prosil za odpuštění. Tomáš však odmítl řka: "Poslušnost dává pravý poměr k Bohu. Člověk podrobuje se člověku pro Boha. Neboť Bůh se snížil k člověku pro člověka."

Jeho první životopisec Bernard Guidonis o něm píše: "Každého člověka měl za nevinného, jako byl on sám. Viděl- li však, že někdo ze slabosti zhřešil, oplakával cizí hřích jako svůj vlastní.- Před každou duševní prací oddal se modlitbě a prosil za osvícení shůry. - Prosil jenom o to, co se Bohu líbilo."

Tomáš vynikal učeností. Jeho spisy jsou trojího druhu: Výklady Písma sv., spisy filosofické a spisy bohovědné. R. 1265 začal pracovati o svém hlavním díle: "Summa bohovědná", v němž shrnul všecky výsledky svých bádání. Je to soubor věrouky a mravouky, nejvelkolepější systém křesťanského světového názoru. - S vědou spojil vroucí zbožnost. Složil hodinky pro svátek Božího Těla. Jako nejlepší prostředky k dosažení pravé moudrosti doporučoval modlitbu, rozjímání, půst a kající skutky. Řekl: "Před oltářem a pod křížem jsem se více naučil nežli ze všech knih."

Na konci svého života mohl říci: "Všecko, oč jsem Boha prosil, jsem dostal: Předně, aby nikdy nezřízená náklonost k věcem časným a světským mi nezkalila čistotu úmyslu a nezeslabila mou sílu. Potom, aby Bůh nikdy nedopustil, abych byl povýšen k nějaké duchovní hodnosti a tak nucen opustitit skromný stav řeholní."

Neúnavná práce vyčerpala síly světcovy. Koncem roku 1273 pociťoval, že se mu smrt blíží. proto odložil pero a začal se připravovat na smrt. Zatím však byl pozvám papežem Řehořem X. k všeobecnému sněmu do Lyonu. Ač chorý, poslechl a dal se na cestu. Když se mu přitížilo, uchýlil se do cisterciáckého kláštera Fossanuova, přijal svaté svátosti umírajících a 7. března 1274 vydechl svou andělskou duši. 

Legenda vypravuje, že Tomáš, jsa kdysi před křížem pohřížen do modlitby, zaslechl s kříže slova Páně: "Dobře jsi o mně psal, Tomáši! Jaké odměny za to žádáš?" Tomáš odpověděl: "Žádné jiné než tebe samého."

(svátek 7. března)

Imprimatur: Český Těšín, die 22. Februari 1947, Dr. Franciscus Onderek, Ordinarius. Nr 461/47 - Naše světla

Svatý Tomáš Akvinský

Kontakt

Bratrstvo Živého růžence Brno formosus@seznam.cz