Nicejsko- Cařihradské vyznání víry

Latinský text:

Crédo in únum Déum, Pátrem omnipoténtem, factórem cæli et térræ, visibílium ómnium et invisibílium. Et in únum Dóminum Iésum Chrístum, Fílium Déi unigénitum. Et ex Pátre nátum ante ómnia sæcula. Déum de Déo, Lúmen de Lúmine, Déum vérum de Déo véro. Génitum non fáctum, consubstántialem Patri, per quem ómnia fácta sunt. Qui propter nos hómines et propter nóstram salútem descéndit de cælis. Et incarnátus est de Spíritu Sáncto ex María Vírgine, et hómo fáctus est. Crucifíxus étiam pro nóbis sub Póntio Piláto, pássus et sepúltus est. Et resurréxit tértia die, secúndum Scriptúras. Et ascéndit in cælum, sédet ad déxteram Pátris. Et íterum ventúrus est cum glória, iudicáre vívos et mórtuos, cúius régni non érit finis. Et in Spíritum Sánctum, Dóminum et vivificántem: qui ex Pátre filióque procédit. Qui cum Pátre et Fílio simul adorátur et conglorificátur qui locútus est per prophétas. Et únam, sánctam, cathólicam et apostólicam Ecclésiam. Confíteor unum baptísma in remissiónem peccatórum. Et expécto resurrectiónem mortuórum. Et vítam ventúri sæculi. Amen.

Imprimatur. Prague, die 26.Februari 1947. Prael. DR Theophilus Opatrný

Doslovný český (tradiční) překlad:

Věřím v jednoho Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země, všeho viditelného i neviditelného. I v jednoho Pána Ježíše Krista, jednorozeného Syna Božího, A z Otce zrozeného přede všemi věky. Boha z Boha, Světlo ze Světla, Boha pravého z Boha pravého. Zplozeného, neučiněného, jedné podstaty s Otcem: skrze něhož všecko učiněno jest. Jenž pro nás lidi a pro naši spásu sestoupil s nebe. I vtělil se Duchem Svatým z Marie Panny a  člověkem se stal. Ukřižován byl také za nás, trpěl pod Pontským Pilátem a pohřben byl. Třetího dne vstal z mrtvých podle Písem. A vstoupil na nebesa: sedí po pravici Otce. A opět přijde se slávou soudit živé i mrtvé, jehož království nebude konce. A (věřím) v Ducha svatého, Pána a oživovatele, jenž s Otcem a Synem je zároveň uctíván a oslavován, jenž mluvil  skrze Proroky. A (věřím) v jednu svatou, katolickou a apoštolskou Církev. Vyznávám jeden křest na odpuštění hříchů. A očekávám vzkříšení mrtvých. A  život příštího věku. Amen.

Imprimatur. Prague, die 26.Februari 1947. Prael. DR Theophilus Opatrný

 

Český překlad, který se používá v nové liturgii:

Věřím v jednoho Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země, všeho viditelného i neviditelného. Věřím v jednoho Pána Ježíše Krista, jednorozeného Syna Božího, který se zrodil z Otce přede všemi věky. Bůh z Boha, Světlo ze Světla, Pravý Bůh z Pravého Boha, zrozený, nestvořený, jedné podstaty s Otcem, skrze něhož všechno je stvořeno. On pro nás lidi a pro naši spásu sestoupil s nebe. Skrze Ducha svatého přijal tělo z Marie Panny a stal se člověkem. Byl za nás ukřižován, za dnů Pontia Piláta, byl umučen a pohřben a třetího dne vstal z mrtvých podle Písma,vstoupil do nebe, sedí po pravici Otce. A znovu přijde, ve slávě, soudit živé i mrtvé a jeho království bude bez konce. Věřím v Ducha svatého, Pána a Dárce života, který z Otce i Syna vychází. S Otcem i Synem je zároveň uctíván a oslavován a mluvil ústy proroků. Věřím v jednu svatou, všeobecnou, apoštolskou Církev. Vyznávám jeden křest na odpuštění hříchů. Očekávám vzkříšení mrtvých a život budoucího věku. Amen.

Církevní schválení: Česká biskupská konference č. j. 665/2000 ze dne 4. září 2000

Kontakt

Bratrstvo Živého růžence Brno formosus@seznam.cz