Rozjímání 1.  (z roku 1904)

1 TAJEMSTVÍ 

Rozjímej o zvěstování Panny Marie a modli se, abys nalezl milost u Boha a dosáhl odpuštění hříchů. 
Archanděl Gabriel zvěstoval Panně Marii, že nalezla milost u Boha, že z Ducha svatého počne a stane se matkou Syna Božího, Vykupitele světa.
Ó Maria, raduji se z tak velikého Tvého povýšení, raduji se z toho, že jsi tak veliké milosti dosáhla u Boha. Kéž by i na mne Bůh milostivě shlédl. Kéž bych, ó Bože, i já, Tvé nehodné dítko, milost nalezl před očima Tvýma. Vím to, že nejsem hoden k Tobě ani zraku svého pozdvihnouti. Jsem nevděčník a hříšník veliký - ale přece doufám, že dojdu u tebe milosti a odpuštění. Já jsem služebník Tvůj nejchudší a bídný červíček. mnohem chudší a opovrženější, nežli sám vím a vysloviti mohu. Neodvracej očí svých ode mne, neodnímej ode mne útěchu svou, aby nestala se duše má , jako země vyprahlá. Ó mariá, dobrotivá Matko má, přimluv se za mne, abych i já nalezl milost u Boha. 
 
Otče náš... 10x Zdrávas Mariá s tajemstvím - Ježíš, kterého jsi Panno z Ducha svatého počala. Ku konci Sláva Otci i Synu atd...
 

 

2. TAJEMSTVÍ

Rozjímej o navštívení Panny Marie a modli se, aby Pán Ježíš spasil duši tvou.

Panna Maria, když byla z Ducha svatého počala, spěchala navštívit příbuznou svou Alžbětu a velebila Boha řkouc: Velebí duše má Hospodina a zplesal duch můj v Bohu, Spasiteli mém. 

Ó duše má, slyš Pannu Marii, ona nazývá Boha svým Spasitelem. Ó poznej, že Bůh, jedinný Bůh jest i tvůj Spasitel. Jedinný Bůh může tě spasiti, hříchy odpustiti, potěšiti, ze vší bídy vytrhnouti, tobě vždy pomoci, v hodině smrti přispěti, nebe dáti. Bůh dí k tobě: Spása tvoje já jsem - mír tvůj i život tvůj. Drž se mne a nalezneš pokoj.

Ó Ježíši, Spasiteli můj, zachraň mne. Tys sláva má, naděje má a jediné útočiště mé. Svatá Maria, pros za mne hříšného, aby spasena byla duše má.

Otče náš... 10x Zdrávas s tajemstvím: Ježíš, s kterým jsi Alžbětu navštívila. Ku konci Sláva Otci i Synu atd...

 

 

 

3. TAJEMSTVÍ

Popatř na Ježíše v jesličkách položeného a uč se od pokorného Krista pokorným býti, aby se nad tebou Pán Bůh smiloval.

Panna Maria porodila Spasitele světa v Betlémě chlévě, plénkami Jej ovinula a do jeslí položila. 

Ó duše má, pohleď na to dítko nebeské: jest to pravý Bůh, který pro tebe nebe opustil, do chudoby a bídy pozemské sestoupil, pro tebe se ponížil, člověkem se stal. Pohleď na tak vznešený příklad největší pokory. Duše drahá, chceš milost nalézti u Boha? Buď pokorná, odvrz pýchu a všechnu marnivost, pokoř se před Pánem Bohem. Člověka pokorného Bůh ochrání a vysvobodí, pokorného miluje a těší, k pokornému se kloní, pokornému milosti Své hojně uděluje, pokorného z ponížení povyšuje k slávě.

Ó maria, pomoz mi, abych všechnu svou pýchu přemohl a vždy pokorným byl, vždyť Bůh pyšným se protiví a jen pokorným milost Svou dává. 

Otče náš... 10x Zdrávas s tajemstvím: Ježíš, kterého jsi Panno v Betlémě porodila. Ku konci Sláva Otci i Synuatd...

 

 

4. TAJEMSTVÍ

Rozjímej o obětování Páně a obětuj i ty sebe se vším Pánu Bohu svému.

Maria Panna přinesla čtyřicátý den Pána Ježíše do chrámu, aby jej Bohu Otci obětovala. Jak drahocenná a Bohu milá to byla oběť.

Avšak i já mohu Bohu velikou a krásnou oběť podati,- když mu sebe se vším, co mám, obětuji.

Ó duše má neotálej, ale rci svému Spasiteli: Pane, obětuji se Ti dnes za služebníka navždy. Obětuji ti všechny hříchy a poklesky své: odpusť mi, Bože můj, spas duši mou, kterou jsi předrahou krví Svou vykoupil. Obětuji Tobě i co dobrého na sobě mám, ač jest toho velmi málo. Obětuji Ti též prosby pobožných lidí, potřeby rodičů, přátel, bratří, sester - i těch, kteří prosili mne, abych se za ně modlil, Smiluj se, Pane, smiluj se nad těmi, kteří Tě za smilování prosí.

Maria, Matko má, obětuj mne Synu Svému a vypros mi smilování a hříchů odpuštění.

Otče náš... 10x Zdrávas s tajemstvím: Ježíš, kterého jsi v chrámě obětovala. ku konci: Sláva Otci i Synu atd...

 

 

5. TAJEMSTVÍ

Rozjímej, jak Pán Ježíš v chrámě byl nalezen: v chrámě nalezneš i ty Ježíše: modli se, abys Ho nalezl a nikdy neztratil.

Panna Maria a svatý Josef s bolestí hledali Ježíše po tři dny. Posléze nalezli Jej v chrámě. 

Ó duše drahá, v chrámě nalezneš i ty ztraceného Ježíše, budeš - li Ho hledati. Ó hledej Ho, nebo bez Ježíše šťastná nebudeš. Což ti může dáti svět bez Ježíše? Býti bez Ježíše jest hrůza pekelná, - býti s Ježíšem slast nebeská. Bude- li s tebou Ježíš, žádný nepřítel nic ti neuškodí. Kdo nalezne Ježíše, nalezne poklad drahý, ba poklad nade všecky poklady: a kdo ztratí Ježíše, utrpí ztrátu velikou velmi, ba větší, než kdyby byl ztratil celý svět. Nejchudším jest, kdo žije bez Ježíše a nejbohatším, kdo s Ježíšem za dobré jest. 

Dobrotivý Ježíši, nechať si jiní hledají, cokoliv se jim líbí, já po Tobě toužím, Tebe hledám.

Maria, Matko má, učiň, abych nalezl poklad nejdražší, Ježíše Krista a nikdy jej více neztratil. 

Otče náš... 10x Zdrávas s tajemstvím: Ježíš, kterého jsi v chrámě nalezla. Ku konci: Sláva Otci i Synu atd...

 

 

 

6. TAJEMSTVÍ

Rozjímej o krvavém potu Pána Ježíše a pros o dar lítosti nad svými hříchy.
Pán Ježíš vyšed z večeřadla šel na horu Olivetskou a poklekl na kolena modlil se řka: Otče, chceš- li, přenes kalich tento ode mne. I učiněn jest pot Jeho jako krůpěje krve tekoucí na zem.
Ó duše má, víš, za koho modlil se Pán Ježíš? Víš, proč byl tak zarmoucen, proč krvavým potem potil se dobrý Mistr  a Pán tvůj? To vše pro tebe, pro hříchy tvé. Tvé hříchy převeliké a přečetné až k smrti Ho zarmoutily. Proč ty nejsi nad hříchy svými zarmoucena? Ničeho se neboj, ničeho se nevaruj tak jako nepravostí a hříchů svých. Boj se soudů Božích, strachuj se hněvu Boha všemohoucího.
Ó můj Ježíši, bolestně lituji svých hříchů a nebudu tě více urážeti. 
Svatá Panno Maria, vypros srdci mému pravou zkroušenost a bolest nad hříchy, abych nemiloval toho, co Pána Ježíše až k smrti zarmoutilo.
Otče náš... 10x Zdrávas s tajemstvím: Ježíš, který se za nás krví potiti ráčil. Ku konci: Sláva Otci i Synu atd...
 
 

 

7. TAJEMSTVÍ

Rozjímej o bičování Pána Ježíše, uvažuj zlobu hříchu a pros o odpuštění.
Nevýslovné bolesti způsobeny byly Pánu Ježíši hrozným bičováním. K rozkazu nespravedlivého soudce byl roucha zbaven, k sloupu přivázán, bičován, do krve ano do kostí rozedrán ostrými bičíky rozsekán. Přesvaté tělo Jeho samá krev, rána na ráně, bolesti hrozné, nevýslovné! Tělo Páně ztýráno a krev nejsvětější na zemi, v prachu, v blátě a lidé suroví a zvrhlí po ní nohama šlapají.
Ó duše má, pohleď sem a viz, jak neuctivě, ukrutně, zpupně chová se člověk naproti Bohu svému. Nečinilas ó duše drahá, i ty něco podobného? Nepohrdlas jsi Ježíšem Kristem, který tě spasiti přišel? Nepotupila jsi Jeho přikázání svou neposlušností, hříchy mnohými a velikými? Nezpůsobila jsi svému Spasiteli bolest a zármutek hříšnými myšlenkami, zlými žádostmi a nečistými slovy a skutky? Nezneuctila jsi a nepotupila přesvaté Tělo a Krev Kristovu nehodným, svatokrádežným přijímáním?
Ó uvaž, že to vše větší jest a bolestnější urážkou Pána Ježíše, nežli ukrutné ono bičování. Povstaň, vzpamatuj se a pros svého Spasitele: 
Odpusť, odpusť, ó Ježíši, měj se mnou milosrdenství. Nikdy více hřešiti nebudu.
Panno nejsvětější, pros za mne, abych do starých hříchů opět neklesal a Ježíše Krista neurážel.
Otče náš... 10x Zdrávas  s tajemstvím: Ježíš, který za nás bičován býti ráčil. Ku konci Sláva Otci i Synu atd...
 
 

 

8. TAJEMSTVÍ

Rozjímej o trnové koruně Pána Ježíše a uvaž, že všechno máš učiniti, aby duše tvá nebyla zavržena.
Trnovou korunu si dal Kristus Pán na hlavu vložiti, aby nám korunu slávy a blaženosti věčné dáti mohl: trním korunován byl Syn Boží, abychom my bolestnými trny trestů věčných stíženi nebyli.
Ó duše má, s bázní a třesením konej dílo spásy své. Není to něco nepatrného ztratiti nebe na věky anebo získati nebe, býti na věky zavrženu a věčně trpěti, anebo věčně se radovati. Či jest ti to, duše drahá, lhostejno, budeš- li na věky ztracena nebo zachráněna? Budeš li na věky od Boha odloučena či věčně s Bohem spojena? Slyš dobrého svého Spasitele, On praví k tobě: Pracuj věrně na vinici mé, já budu odměnou tvou. Nechať tě neskličují práce, které jsi převzal pro mne. Nebude to dlouho, co se zde namáhati a bolestně pracovati budeš. Záhodno jest podstoupiti vše pro život věčný.
Ó Ježíši můj, chci vše učiniti, abych na věky zavržen nebyl od tváře Tvé.
Ó Maria, pomoz mi, abych ničeho neopomenul vykonati, čím by duše má zachráněna býti mohla.
Otče náš... 10x Zdrávas s tajemstvím: Ježíš, který za nás trním korunován býti ráčil. Ku konci Sláva Otci i Synu atd...
 
 

 

9. TAJEMSTVÍ

Popatř na Ježíše kříž nesoucího, uvaž, že jen v kříži jest spása a uč se  ve všem Krista následovati. 
Nesa sobě kříž vyšel Pán Ježíš na to místo, které slove popravné - tak dí písmo svaté.
Ó pohlédni, duše má, na Spasitele svého s křížem k smrti kráčejícího. On praví k tobě: "Vezmi i ty kříž svůj a následuj mne". Učiníš tak? Půjdeš za Kristem? Těžké se zdá býti mnohým slovo to: zapři sám sebe, vezmi kříž svůj a následuj mne! Ale mnohem těžší bude slyšeti ono poslední slovo: "Odejděte ode mne do ohně věčného!" Obrať se vzhůru, obrať se dolů, pohleď kam chceš, všude a ve všem nalezneš kříž, všudy a všudy s křížem se setkáš. Co se bojíš vzíti na se kříž, s kterým se jde k blaženosti? Celý život Kristův kříž byl a muky a ty si odpočinku a radosti vyhledáváš? Vezmi kříž svůj a kříž uvede tě k žádoucímu cíli. 
Ó Maria, bolestná Matko má, uč mne kříž milovati, kříž nésti, s křížem za Kristem jíti, v kříži spásu hledati. Pomoz mi, abych pod křížem neklesal, ale šťastně cíle svého došel. 
Otče náš... 10x Zdrávas s tajemstvím: Ježíš, který za nás kříž nésti ráčil. Ku konci Sláva Otci i Synu atd...
 
 

 

10. TAJEMSTVÍ

Pohleď na Ježíše na kříži umírajícího, vzpomeň, že i ty musíš umříti a modli se za šťastnou hodinku smrti.
Pán Ježíš jest na kříži přibit a na kříži umírá za hříchy lidské. 
Poslední krůpěj krve vychází z Jeho svatých ran, poslední povzdech, poslední modlitba z Jeho rtů a již svatá hlava Jeho se sklání a Nejsvětější duše opouští ranami poseté, od nevděčných lidí ztrýzněné přesvaté Tělo, Syn Boží umírá za hříchy světa. I já musím umříti. nevím kdy, nevím kde, nevím jak, ale to vím, že jistě umru. Blažen, kdo hodinku smrti má vždy před očima a denně se k ní chystá. Viděl- lis kdy koho umírati, pamatuj, že i ty půjdeš touž cestou. Mnozí umírají náhle a nenadále. Člověk dnes jest a zítra ho už zde není.
Ó dobrý Ježíši, před Tvým svatým křížem na kolena padám a o jedinou milost prosím: Dej mi šťastně umříti. Příjmi mne v hodince smrti na milost. Svatá maria, pros za nás hříšné nyní i v hodinu smrti naší.
Otče náš... 10x Zdrávas s tajemstvím: Ježíš, který za nás ukřižován býti ráčil. Ku konci: Sláva Otci i Synu atd...
 
 

 

11. TAJEMSTVÍ

Uvažuj, že jako Kristus Pán z hrobu povstal, i ty vstaneš a modli se, aby věčnost tvá šťastná byla.
Třetího dne po své smrti vstal Pán Ježíš z hrobu. 
Ženám, jež přišly ke hrobu Páně, zvěstoval anděl: "Ježíše hledáte Nazaretského, ukřižovaného? Vstalť jest, není Ho tuto". Proč vstal Kristus Pán z mrtvých? Proto, aby upevnil mou víru a aby mne ujistil, že i já jednou z hrobu vstanu a k soudu půjdu. Ó duš má, uvaž to dobře, musíš jednou před soud Boží se dostaviti a ze všech myšlenek, slov i skutků se zodpovídati Soudci spravedlivému a přísnému. Pamatuj na poslední věci a na věky nezhřešíš. Všecko je marnost kromě milovati Boha. Kdo Boha z celého srdce miluje, nebojí se ani smrti, ani trestu, ani soudu. komu se však hřích líbí, není divu, že se smrti a soudu děsí. Na nic nemysli kromě spasení svého. Ve všech věcech hleď ke konci, jak obstojíš u přísného soudce.
Ó dobrotivý Ježíši, dej mi tu milost, abych na smrt, soud a věčnost stále pamatoval a na spasení své myslil. Maria, Matko má, pros za mne, abych jednou z hrobu povstal ne k věčnému zahynutí, ale k věčné blaženosti.
Otče náš... 10x Zdrávas s tajemstvím: Ježíš, který z mrtvých vstáti ráčil. Ku konci Sláva Otci i Synu atd...
 
 

 

12. TAJEMSTVÍ

Rozjímej o nanebevstoupení Páně a modli se, aby tě Pán Bůh ve všem svým požehnáním provázel.
Čtyřicátý den po svém zmrtvýchvstání vedl Pán Ježíš svaté Apoštoly na horu Olivetskou, tam se s nimi rozloučil , požehnal jim a vstoupil na nebe.
Svatý Evangelista Lukáš vypisuje tuto událost slovy: "A pozdvihl rukou Svých dal jim požehnání. I stalo se, když je žehnal, bral se od nich a nesen jest do nebe". Pán Ježíš Svým Apoštolům ještě naposled požehnání dal. Ó jak zapotřebí nám, aby i mě Bůh žehnal. Co dokážu bez pomoci Boží? Co dokážu já slabý, křehký tvor, opustí- li mne Bůh, nebude- li ruku Svou nade mnou držeti, nebude- li mne jako otec své dítko chrániti? 
Ó dobrotivý Ježíši, uděl i mně Svého požehnání, žehnej i mně, jenž před Tebou klečím a o pomoc prosím. Ochraňuj mne před všelikým neštěstím, zvláště před hříchem. Žehnej mé práci, žehnej i mým dobrodincům, rodičům a přátelům, žehnej nám v životě i ve smrti, aby život náš nebyl zmařen, ale byl nám cestou k nebi. Přesvatá Panno Maria, vypros mi požehnání Svého Syna, Ježíše Krista.
Otče náš... 10x Zdrávas s tajemstvím: Ježíš, který na nebe vstoupiti ráčil. Ku konci Sláva Otci i Synu atd...

 

 

 

13. TAJEMSTVÍ

Rozjímej o seslání Ducha svatého a modli se, aby Duch svatý naplnil srdce tvé velikou láskou k Pánu Bohu.
Desátý den po  Svém na nebe vstoupení seslal Pán Ježíš svým Apoštolům Ducha svatého, kterýž je posvětil, osvítil a posilnil. 
Duch svatý roznítil v srdcích jejich plamen veliké lásky k Bohu, kterou láskou naplnění všcko pro Boha obětovali, trpěli ano i život svůj dali.  Ó jak bych měl prositi i já Ducha svatého, aby i ke mně přišel a oheň lásky v chladném srdci mém roznítil. Jak chudá, prázdná, nešťastná jest duše, jež nechce Boha milovati, kterouž svět a jeho marnosti více těší nežli Bůh. Jak nešťastná a opuštěná jest duše, jež neumí a nechce se modliti, jež svatou zpovědí se neočišťuje, k stolu Páně nepřistupuje, chrám zanedbává, o Boha nedbá, o nebe nestojí.
Ó Ježíši, Bože můj, co jsem bez lásky k Tobě? Co stane se se mnou, budu- li marnosti světa milovati a na Tebe zapomínati? Jaký bude můj život? Jaká smrt? Jaká věčnost?
Ó lásko má, dobrý můj Spasiteli, přeju si Tě milovati nade všecko, pro Tebe všecko učiním. Rozněcuj lásku mou víc a víc! Svatá Maria, dej, abych miloval Ježíše, jako Tys Ho milovala. 
Otče náš... 10 Zdrávas s tajemstvím: Ježíš, který Ducha sv. Seslati ráčil. Ku konci: Sláva Otci i Synu atd...
 

 

14. TAJEMSTVÍ

Rozjímej o nanebevzetí Panny Marie a odevzdej se zcela do ochrany Rodičky Boží.
Maria, přemilá Matka má, vzata jest do nebe, tam u trůnu Syna Božího prosí za mne, prosí za celý svět, prosí zvláště za ty, kdo se k Ní vroucně  modlí. 
Ó šťastná duše, která jest pod ochranou Rodičky Boží, šťastná duše, za kterou Panna Maria prosí, které Královna nebeská žehná. Svatý Anselm dí, že nemožno jest, aby zahynula duše, která ctí Pannu Marii. Svatý Alfons povzbuzuje nás: " S Marií se radujte, s Marií truchlete, s Marií se modlete, s Marií choďte, s Marií Ježíše hledejte, s Ježíšem a Marií sobě žíti a umříti žádejte". 
Ó duše má, pros Pannu Marii, aby se tě ujala a pod Svou ochranu tě vzala.  Rci Jí jako Matce své nejlepší:
 Viz ó Matko  má, u nohou Svých hříšníka nebohého, jenž k Tobě se utíká. Ujmi se mne, budiž mi útočištěm. pro lásku Ježíše Krista Tě prosím, přispěj mi ku pomoci a podej ruky Své dítku, jež se službě Tvé věnuje a tebe až do smrti ctíti chce. Ó Matko má, dej, abych jednou k Tobě přišel a v radosti nebeské Tebe spatřil.
Otče náš... 10x Zdrávas s tajemstvím: Ježíš, který tě na nebe vzíti ráčil. Ku konci: Sláva Otci i Synu atd...
 

 

15. TAJEMSTVÍ

Rozjímej o korunování Panny Marie, uvaž, že i tobě jest koruna v nebi připravena a modli se, abys koruny té dosáhl.

Korunována jest Rodička Boží v nebesích po životě strastiplném a královnou nebes i země učiněna.

I mě jest v nebi koruna připravena. Budu i já korunován, obstojím- li ve zkouškách života vezdejšího, budu- li řádně bojovati. Dobrý Spasitel můj dí ke mně:"Budiž věrný až do smrti a dám tobě korunu života".

Ó kdybych znal tu slávu, tu radost, tu blaženost, kterouž mi Pán Bůh dáti chce, jistě až do posledního okamžiku života bych rád pracoval, trpěl, se namáhal, sebe zapíral, bojoval, nešetřil bych sil, nelekal bych se obětí, všecko bych učinil, abych koruny života dosáhl, s Bohem na věky spojen byl, do radosti věčné přišel. Kdybych spatřiti mohl koruny svatých nebešťanů, kdybych dobře uvážil, co mi Bůh připravuje, jistě bych modlil se a volal neustále: Bože, duše má touží po Tobě... Co by mi to platilo, kdybych všecko, celý svět získal, ale Tebe ztratil! Dobrý Ježíši, kdy pak se úplně budu radovati v Tobě? Kdy pak se octnu před tváří Tvou, abych spatřil Tebe? Kdy uzřím slávu království Tvého?

Zde pal, zde řež, zde tresci, jen na věčnosti mne ušetři a do radosti Své povolej. Ó Královno nebeská, zachraň duši mou, pomoz mi bojovati, abych dosáhl koruny života. Amen

Otče náš... 10x Zdrávas s tajemstvím: Ježíš, který tě na nebi korunovati ráčil. Ku konci Sláva Otci i Synu atd...

 

Imprimatur 1904

 

Kontakt

Bratrstvo Živého růžence Brno formosus@seznam.cz