Růženec je štít a meč

Bojování je život člověka na zemi. Nepřátel máme mnoho na všech stranách: peklo a svět, žádostivost těla, žádostivost očí a pýcha života. Jak se máme bránit? Jak porážeti nepřátele? Svatý růženec je nám štítem, který nás hájí proti všem útokům zlého ducha, on je nám ostrým mečem, kterým ho porazíme. 

Chceš překonati PÝCHU? pohlédni na tajemství radostného růžence! Co vidíš? Bůh se stává člověkem. Matka Boží nezná jiné odpovědi než pokorné: "Ejhle, dívka Páně!" a hned po svém povýšení jde, aby sloužila sv. Alžbětě. Král nebes i země volí si za palác chlév a za trůn jesle. Čistá Panna podrobuje se zákonům, kterým nepodléhá. Syn Boží je poddán smrtelným lidem.

Chceš překonati ŽÁDOSTIVOST TĚLA? Rozjímej bolestný růženec. Co vidíš? Vidíš Syna Božího v největších bolestech těla a duše, a ty bys chtěl hledati jen úkoj svých žádostí? Ježíš trpí ve svém srdci smrtelnou úzkost - a ty bys chtěl tělu sloužiti v pohodlí a nemírnosti? Ježíš se dává bičovat tak, že od hlavy k patě na něm není zdravého údu - a ty bys chtěl ukájeti svou smyslnoost a tak rozmnožovati jeho bolesti? Ježíš nese na hlavě trnovou korunu - a ty bys chtěl stále přemýšleti a hledati nové příležitosti ke hříchu? Ježíš nese přetěžký kříž - a ty se bojíš každé námahy a bolesti?

Chceš překonati ŽÁDOSTIVOST OČÍ? Rozjímej o růženci slavném! My lidé jsme často jako malé děti. Co vidíme, po tom toužíme. Vidíme pomíjející statky tohoto světa a touhou po nich omámeni zapomínáme na statky věčné. Ježíš vstal z mrtvých a vstoupil na nebe: On ti ukazuje, že tam jest tvůj jediný domov. Otevři své srdce pro milost Ducha svatého a poznej v jeho světle statky, které mají věčnou cenu. Pozemské putování je krátké, brzo příjde Pán a i tebe přijme a bude korunovati, jestliže bobjuješ dobrý boj.

Kontakt

Bratrstvo Živého růžence Brno formosus@seznam.cz