Za dobrodince

Božský Spasiteli, odplatiteli všeho dobrého, sám jsi řekl: "Blahoslavení milosrdní, neboť oni milosrdenství dojdou." V důvěře v toto přislíbení Tě vroucně prosím, buď milosrdný ke všem, kteří mi někdy prokázali dobro. Všem mým dosud žijícím dobrodincům dej svou milost a bohatě jim žehnej. Ty pak, kteří již zemřeli a setrvávají snad ještě v očistci, uveď brzy do blaženého společenství svatých. Odpočinutí věčné dej jim , ó Pane, a světlo věčné ať jim svítí. Amen.

Kontakt

Bratrstvo Živého růžence Brno formosus@seznam.cz