Všemohoucí, věčný Bože

Všemohoucí, věčný Bože, jenž jsi dal služebníkům svým, vyznávajícím pravou víru, slávu věčné Trojice poznati a v moci velebnosti klaněti se Jednotě: prosíme tě, abychom pevnosti této víry ode všech protivenství vždycky chráněni byli. Skrze Krista, Pána našeho. Amen.

(Odpustky 5 let)

Imprimatur Prague, die 18. 6. 1947 Prael. DR Theophilus Opatrný

Kontakt

Bratrstvo Živého růžence Brno formosus@seznam.cz