Modlitba díků

Věčný milosrdný Otče a Bože všeliké útěchy, děkuji ti ze srdce za všechnu Tvou dobrotu, kterou jsi mi prokázal od prvního okamžiku mého života až do dnešního dne, za všechna nesčetná dobrodiní, jež jsi mi tak otcovsky daroval. Nejsem s to, abych ti dostatečně poděkoval, a proto Ti obětuji nekonečné zásluhy Tvého Syna Ježíše Krista a vroucně prosím: probuď, rozmnožuj a stále více ve mně zdokonaluj ochotu a sílu, abych vždy věrně plnil Tvou svatou vůli a tím Tobě aspoň takto dokázal svůj dík. Skrze téhož Krista, Pána našeho. Amen.

Imprimatur. Brunae, die 19. Augusti 1953. DR. Josef Kratochvíl, Vicarius capitularis.

Kontakt

Bratrstvo Živého růžence Brno formosus@seznam.cz